Viết Đoạn Văn Về Sources Of Energy [23+ Mẫu Hay Nhất]

Viết Đoạn Văn Về Sources Of Energy ❤️️ 23+ Mẫu Hay Nhất ✅ Tham Khảo Tuyển Tập Những Bài Viết Về Nguồn Năng Lượng Với Nhiều Thông Điệp Ý Nghĩa.

Cách Viết Đoạn Văn Về Sources Of Energy

Những hướng dẫn cụ thể cách viết đoạn văn về sources of energy với bộ cục và nội dung chính dưới đây sẽ giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện đề tài viết luận của mình.

a. Mở đoạn: Khái quát chung về vấn đề Sources Of Energy – nguồn năng lượng bằng một câu chủ đề.

b. Thân đoạn: Trình bày chi tiết các khía cạnh về nguồn năng lượng. Tìm ý để diễn giải ý chính bằng cách đặt các câu hỏi mở đầu bằng từ nghi vấn.

  • Có những nguồn năng lượng nào?
  • Vai trò của nguồn năng lượng đối với cuộc sống của con người như thế nào?
  • Đặc trưng của các nguồn năng lượng hoá thạch.
  • Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
  • Các biện pháp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

c. Kết đoạn: Suy nghĩ của bản thân về vấn đề nguồn năng lượng hiện nay.

Tìm hiểu nhiều hơn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Một Đoạn Văn Về Sources Of Energy – Mẫu 1

Với đề bài viết một đoạn văn về sources of energy, các em học sinh có thể tham khảo đoạn văn mẫu hay dưới đây:

Tiếng Anh:

The energy needs of the world are unending and ever increasing. We need energy for transport, industry, lighting, warmth, cooking etc. Without sufficient energy, the airplanes will stop flying, industry will grind to a halt, cities will be plunged into darkness in short the world as we know it will cease to exist.

There are many types of energy sources. Our ancestors used wood and othercombustible material for burning in order to generate heat and light. Today we make use of fossil fuel and we harness solar, wind, water, chemical and nuclear energy for powering the many devices that we have invented.

Most of these energy sources are non-renewable, that is, they become depletedin time. An example is fossil fuel. Its supply is limited and it is a matter of time before it runs out. An example of a renewable energy source is wood. Trees can be grown but the process takes a long time.

The use of some of these energy sources causes pollution. The burning of wood and fossil fuel produces smoke and other gases. Harnessing energy from nuclear fission produces dangerous by- products that are difficult to manage. By contrast, hydroelectric power, solar energy and wind energy are examples of non-polluting energy sources. As the population of the world keeps increasing, there is an urgent need to find and use more renewable and non-polluting energy sources.

Tiếng Việt:

Nhu cầu năng lượng của thế giới là không ngừng và ngày càng tăng. Chúng ta cần năng lượng cho giao thông, công nghiệp, chiếu sáng, sưởi ấm, nấu ăn, v.v. Nếu không có đủ năng lượng, máy bay sẽ ngừng bay, công nghiệp sẽ ngừng hoạt động, các thành phố sẽ chìm trong bóng tối trong tương lai gần như chúng ta biết rằng nó sẽ không còn tồn tại .

Có nhiều loại nguồn năng lượng. Tổ tiên của chúng ta đã sử dụng gỗ và các vật liệu dễ cháy khác để đốt nhằm tạo ra nhiệt và ánh sáng. Ngày nay chúng ta sử dụng nhiên liệu hóa thạch và khai thác năng lượng mặt trời, gió, nước, hóa chất và hạt nhân để cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị mà chúng ta đã phát minh ra.

Hầu hết các nguồn năng lượng này là không thể tái tạo, tức là chúng trở nên cạn kiệt theo thời gian. Một ví dụ là nhiên liệu hóa thạch. Nguồn cung của nó có hạn và việc hết hàng chỉ là vấn đề thời gian. Một ví dụ về nguồn năng lượng tái tạo là gỗ. Cây có thể trồng được nhưng quá trình này mất nhiều thời gian.

Việc sử dụng một số nguồn năng lượng này gây ra ô nhiễm. Việc đốt gỗ và nhiên liệu hóa thạch tạo ra khói và các loại khí khác. Khai thác năng lượng từ quá trình phân hạch hạt nhân tạo ra các sản phẩm phụ nguy hiểm khó quản lý. Ngược lại, thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió là những ví dụ về các nguồn năng lượng không gây ô nhiễm. Khi dân số thế giới không ngừng tăng lên, nhu cầu cấp thiết là phải tìm và sử dụng nhiều hơn các nguồn năng lượng tái tạo và không gây ô nhiễm.

Mời bạn khám phá thêm 💕 Viết Đoạn Văn Về Tiết Kiệm Năng Lượng Bằng Tiếng Anh 💕 15 Mẫu Ý Nghĩa

Viết Đoạn Văn Về Sources Of Energy Có Dịch – Mẫu 2

Tài liệu mẫu viết đoạn văn về sources of energy có dịch sẽ giúp các em học sinh có thêm nguồn tham khảo cần thiết khi làm bài.

Tiếng Anh:

As you know, energy is very important for our lives. We need energy to live and to work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, the natural resources are being used up. So we should know how to save energy in the three following ways: First: how to save water. Second: how to save electricity. Third: how to save petrol or gas.

As for me, we should save water by taking a shower instead of a bath; using less hydro. We should save electricity by turning off the lights, TV, air conditioner,…before leaving the room; using low energy light bulbs. To save petrol or gas, we should use public transport for short trips; try walking or cycling instead of using cars or motorbikes; using less gas when cooking. To sum up, we should save energy because to save is also to money as to as natural resources.

Tiếng Việt:

Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nếu không có nghị lực, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng hết. Vì vậy chúng ta nên biết cách tiết kiệm năng lượng theo 3 cách sau: Thứ nhất: làm thế nào để tiết kiệm nước. Thứ hai: làm thế nào để tiết kiệm điện. Thứ ba: làm thế nào để tiết kiệm xăng hoặc khí đốt.

Đối với tôi, chúng ta nên tiết kiệm nước bằng cách tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn; sử dụng ít hydro hơn. Chúng ta nên tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn, TV, điều hòa, … trước khi ra khỏi phòng; sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Để tiết kiệm xăng hoặc xăng, chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng cho những chuyến đi ngắn; thử đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì sử dụng ô tô hoặc xe máy; sử dụng ít gas hơn khi đun nấu. Tóm lại, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng bởi vì tiết kiệm cũng là tiền đối với tài nguyên thiên nhiên.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sources Of Energy Hay Nhất – Mẫu 3

Gợi ý viết đoạn văn tiếng Anh về sources of energy hay nhất dưới đây sẽ là một trong những tư liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn đọc và các em học sinh.

Tiếng Anh:

With fast growth of civilization there is also an ever mounting need for energy. Energy may be in the form of fuels or electricity. Petrol is a liquid fuel which is used widely nowadays. But this kind of fuels is likely to be exhausted at the rate man is using it recently. To meet the challenge, various methods have been suggested.

One is to minimize the man’s demand in using the energy. Non-essential consumption should be minimized. During certain days of the year, people all over the world turn off the electricity for 1 hour to save the energy. Modern gadgets consuming energy should only be used when they are absolutely necessary. Energy conservation is possible through modernization of plant and equipment. People should replace the obsolete equipment by the modern ones.

Energy can be saved on transport by the following methods. People should commute by the rail rather than by cars and vans. The transport must be improved with a view to sparing the energy. Cities must be planned in such a way that the commuting distance from this place to others is minimized.

In industry, many things could be done to reduce waste of energy or to economize energy. The machine maintenance needs to be tightened; heater must be utilized properly. When systems are streamlined, economy in fuel is obvious. Instead of using materials requiring higher energy, those which require lower energy should be used. We hope man with his ever rising urge for existence will cope up with this urgent problem and find alternatives.

Tiếng Việt:

Với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh, nhu cầu năng lượng cũng ngày càng cao. Năng lượng có thể ở dạng nhiên liệu hoặc điện. Xăng dầu là nhiên liệu lỏng được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng loại nhiên liệu này có thể sẽ cạn kiệt với tốc độ mà con người đang sử dụng nó trong thời gian gần đây. Để đáp ứng thách thức, nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất.

Một là giảm thiểu nhu cầu của con người trong việc sử dụng năng lượng. Tiêu dùng không thiết yếu nên được giảm thiểu. Trong những ngày nhất định trong năm, mọi người trên khắp thế giới tắt điện trong 1 giờ để tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích hiện đại tiêu tốn nhiều năng lượng chỉ nên được sử dụng khi chúng thực sự cần thiết. Có thể tiết kiệm năng lượng thông qua hiện đại hóa nhà máy và thiết bị. Mọi người nên thay thế những thiết bị lạc hậu bằng những thiết bị hiện đại.

Có thể tiết kiệm năng lượng khi vận chuyển bằng các phương pháp sau. Mọi người nên đi bằng đường sắt hơn là ô tô và xe tải. Giao thông vận tải phải được cải thiện để tiết kiệm năng lượng. Các thành phố phải được quy hoạch sao cho giảm thiểu khoảng cách đi lại từ nơi này đến nơi khác.

Trong công nghiệp, nhiều việc có thể được thực hiện để giảm lãng phí năng lượng hoặc tiết kiệm năng lượng. Việc bảo trì máy cần được thắt chặt; lò sưởi phải được sử dụng đúng cách. Khi hệ thống được sắp xếp hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điều hiển nhiên. Thay vì sử dụng các vật liệu yêu cầu năng lượng cao hơn, nên sử dụng những vật liệu yêu cầu năng lượng thấp hơn. Chúng tôi hy vọng con người với sự thôi thúc không ngừng dâng cao về sự tồn tại của mình sẽ đối phó với vấn đề cấp bách này và tìm ra giải pháp thay thế.

Gợi ý cho bạn 🌟 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Technology 🌟 10 Mẫu Hay

Viết 1 Đoạn Văn Về Sources Of Energy Ngắn Gọn – Mẫu 4

Viết 1 đoạn văn về sources of energy ngắn gọn sẽ giúp các em học sinh dễ dàng ôn tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra cũng như kỳ thi trên lớp.

Tiếng Anh:

Energy is very important in our daily life. We use energy for almost everything we do. However energy is limited. We should do the following things to save energy.

Firstly, we should use electricity more efficiently. Secondly, we had better reduce our electricity bills. Besides, it’s necessary to turn off the lights when leaving a room or before going to bed to save energy. Moreover, we ought to reduce the use of fossil fuels. In short, we should try our best to save energy for our future and for our planet’s future.

Tiếng Việt:

Năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm. Tuy nhiên, năng lượng là có hạn. Chúng ta nên làm những điều sau đây để tiết kiệm năng lượng.

Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng điện một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, chúng ta nên giảm hóa đơn tiền điện. Bên cạnh đó, nên tắt đèn khi rời khỏi phòng hoặc trước khi đi ngủ để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta cũng nên giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tóm lại, chúng ta nên cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng cho tương lai của chúng ta và cho hành tinh của chúng ta.

Xem nhiều hơn 🌹 Bài Viết Tiếng Anh Về My Neighborhood 🌹 15 Mẫu Hay

Viết Một Đoạn Văn Ngắn Về Sources Of Energy – Mẫu 5

Luyện tập viết một đoạn văn ngắn về sources of energy sẽ mang đến cho các em học sinh những ý văn súc tích với cấu trúc ngữ pháp thông dụng, dễ học và dễ nhớ.

Tiếng Anh:

There are many diffirent sources of energy in the world. But our main sources of energy is fossil fuels. We have alternative sources of energy such as : solar energy, water power and so on . Although there are many sources of energy , we still have to be good for nature.

Solar energy is a clean, huge, endless source of energy, everywhere we can exploit it. It brings a lot of value to people. In recent years, countries around the world have been exploiting and putting this clean energy source into use. The mining process has no negative impact on the environment.

Tiếng Việt:

Có nhiều nguồn năng lượng khác nhau trên thế giới. Nhưng nguồn năng lượng chính của chúng ta là nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi có các nguồn năng lượng thay thế như: năng lượng mặt trời, năng lượng nước, v.v. Dù có nhiều nguồn năng lượng nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ tốt cho thiên nhiên.

Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch, khổng lồ, vô tận, ở đâu chúng ta cũng có thể khai thác được. Nó mang lại nhiều giá trị cho con người. Trong những năm gần đây, các nước trên thế giới đã khai thác và đưa nguồn năng lượng sạch này vào sử dụng. Quá trình khai thác không có tác động tiêu cực đến môi trường.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Ngắn Về Sources Of Energy Sinh Động – Mẫu 6

Bài mẫu viết đoạn văn ngắn về sources of energy sinh động sẽ giúp các em học sinh củng cố lại những kiến thức ngữ pháp quan trọng đã học và các cách diễn đạt câu văn chính xác.

Tiếng Anh:

Energy is one of the most important things in our life. It is used for almost every humans’ activities. However, it is limited and we should save it by doing following ways. First, we should use it more efficiently. Turn off the light and electronic devices when we don’t use it.

Second, use renewable energy sources. Wind, sun, nuclear power is abundant, enough for us to use for billions years. Instead of using coal and other limited resources, we can use clean and renewable sources of energy. Last, not only electricity, other kinds of energy such as water and fuel should be saved. To sum up, energy is not endless and we should reserve it for next generations.

Tiếng Việt:

Năng lượng là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Nó được sử dụng cho hầu hết mọi hoạt động của con người. Tuy nhiên, nó có giới hạn và chúng ta nên cứu nó bằng những cách sau. Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng nó hiệu quả hơn. Tắt đèn và các thiết bị điện tử khi chúng ta không sử dụng.

Thứ hai, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Gió, mặt trời, năng lượng hạt nhân rất dồi dào, đủ cho chúng ta sử dụng trong hàng tỷ năm. Thay vì sử dụng than đá và các nguồn tài nguyên hạn chế khác, chúng ta có thể sử dụng các nguồn năng lượng sạch và tái tạo. Cuối cùng, không chỉ điện, các loại năng lượng khác như nước và nhiên liệu cần được tiết kiệm. Tóm lại, năng lượng không phải là vô tận và chúng ta nên dự trữ nó cho các thế hệ tiếp theo.

Có thể bạn sẽ thích 🌼 Viết Đoạn Văn Về Dự Định Trong Tương Lai 🌼 15 Mẫu Hay

Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sources Of Energy Ý Nghĩa – Mẫu 7

Đón đọc những ý văn hay được chia sẻ dưới đây giúp các em học sinh có thêm thông tin cần thiết để viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về sources of energy ý nghĩa.

Tiếng Anh:

In our daily life, energy play a very important role. We need energy to live and work. Our major source of energy is oil. Oil is one kind of fossil fuel. The amount ot fossil fuels in the world is limited. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy.

Geothermal heat and nuclear power are alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative sources are the sun, waves and water. These sources are not only unlimited and available but also clean and safe for the environment. People should develop and use them more and more in the future.

Tiếng Việt:

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, năng lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nguồn năng lượng chính của chúng ta là dầu mỏ. Dầu là một loại nhiên liệu hóa thạch. Số lượng nhiên liệu hóa thạch trên thế giới là có hạn. Vì vậy, chúng ta phải tiết kiệm nó, đồng thời, chúng ta phải tìm ra những nguồn năng lượng mới.

Nhiệt địa nhiệt và điện hạt nhân là những nguồn năng lượng thay thế. Chúng có thể cung cấp cho chúng ta điện. Các nguồn thay thế khác là mặt trời, sóng và nước. Các nguồn này không chỉ có sẵn và vô tận mà còn sạch và an toàn cho môi trường. Mọi người nên phát triển và sử dụng chúng nhiều hơn và nhiều hơn nữa trong tương lai.

Giới thiệu tuyển tập 🌳 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Sự Khác Biệt Giữa Thành Phố Và Nông Thôn 🌳 10 Bài Hay

Đoạn Văn Về Sources Of Energy Đạt Điểm Cao – Mẫu 8

Muốn viết đoạn văn về sources of energy đạt điểm cao, các em học sinh cần nắm vững phương pháp làm bài và triển khai các nội dung một cách mạch lạc. Tham khảo đoạn văn mẫu như sau:

Tiếng Anh:

Fossil fuels have been considered a major power source by many nations to date. However, some countries have shifted towards natural sources, such as wind and sun. In my view, it is a positive development.

To begin with, the fossil fuels are non-renewable sources of energy because they cannot be reused. Moreover, they are being over-exploited these years, which will lead to their complete exhaustion in the coming time. This arises the need for alternative power which could completely replace them in future. In addition to, the burning of fuels produces exhausting fumes which enter into the atmosphere and deteriorate the air quality.

Despite the higher costs of installation of alternate resources of power, they are cost-saving and efficient over a longer duration of time. The major advantage of using them is that they are eco-friendly. In other words, they produce clean and green energy with no wastage. Furthermore, they are the renewable resources which can be utilised again and again and can be replenished.

In conclusion, it can be rightly said that the fossil fuels should be replaced by alternative ways as they are non-renewable and pollutes the environment. In my opinion, it is worthwhile to use renewable resources because they are both sustainable and environmentally friendly.

Tiếng Việt:

Cho đến nay, nhiên liệu hóa thạch đã được nhiều quốc gia coi là nguồn năng lượng chính. Tuy nhiên, một số quốc gia đã chuyển hướng sang các nguồn tự nhiên, chẳng hạn như gió và mặt trời. Theo quan điểm của tôi, đó là một sự phát triển tích cực.

Đầu tiên, nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng lượng không thể tái tạo vì chúng không thể tái sử dụng. Hơn nữa, chúng đang bị khai thác quá mức trong những năm này, điều này sẽ dẫn đến việc chúng sẽ cạn kiệt hoàn toàn trong thời gian tới. Điều này làm nảy sinh nhu cầu về nguồn điện thay thế có thể thay thế hoàn toàn chúng trong tương lai. Ngoài ra, việc đốt cháy nhiên liệu tạo ra khói thải đi vào khí quyển và làm xấu chất lượng không khí.

Mặc dù chi phí lắp đặt các nguồn điện thay thế cao hơn, chúng tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong thời gian dài hơn. Ưu điểm chính của việc sử dụng chúng là chúng thân thiện với môi trường. Nói cách khác, chúng tạo ra năng lượng xanh và sạch mà không lãng phí. Hơn nữa, chúng là các nguồn tài nguyên tái tạo có thể được sử dụng nhiều lần và có thể được bổ sung.

Nói tóm lại, có thể nói đúng rằng nhiên liệu hóa thạch nên được thay thế bằng những cách thay thế vì chúng không thể tái tạo và gây ô nhiễm môi trường. Theo tôi, việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo là rất đáng giá vì chúng vừa bền vững vừa thân thiện với môi trường.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Đoạn Văn Nói Về Sources Of Energy Học Sinh Giỏi – Mẫu 9

Tài liệu mẫu viết đoạn văn nói về sources of energy học sinh giỏi sẽ mang đến nhiều thông tin phong phú giúp bạn đọc tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề nguồn năng lượng hiện nay.

Tiếng Anh:

At present, most of our energy comes from fossil fuels (coal, oil and natural gas). However, reserves are limited. Because demand for electricity is rising rapidly, fossil fuels will be exhausted in a relatively short time. Therefore, people must develop and use alternative energy sources.

An alternative energy source is nuclear power. Nuclear power can provide enough electricity for the needs of the world for hundreds of years, but it can be very dangerous. An alternative source of geothermal energy comes from deep within the earth. Scientists use heat to generate energy. However, this energy is only available in some parts of the world.

Sun, water and wind are alternative sources of energy. Wind rotating the windmill and moving the sailboat. It’s a clean source and a lot of energy. Unfortunately, if the wind does not blow, there is no wind energy. As water moves from one place to another, it makes energy. However, people have to build dams to use this energy source. The dams cost a lot of money, so water is expensive too.

The sun releases large amounts of energy each day. This energy can be converted into electricity. Many countries use solar energy for their daily lives. Solar panels on the roof can generate enough energy to heat or cool the entire home. Solar energy is not only abundant and infinite but also clean and safe.

Despite some drawbacks, the potential of alternative energy sources is enormous. However, how to make full use of the energy resources is a question for researchers all over the world.

Tiếng Việt:

Hiện tại, hầu hết năng lượng của chúng ta đến từ nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên). Tuy nhiên, nguồn dự trữ có hạn. Do nhu cầu sử dụng điện đang tăng nhanh nên nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, con người phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là năng lượng hạt nhân. Điện hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng địa nhiệt thay thế đến từ sâu trong lòng đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng này chỉ có ở một số nơi trên thế giới.

Mặt trời, nước và gió là những nguồn năng lượng thay thế. Gió làm quay cối xay gió và chuyển động thuyền buồm. Đó là một nguồn sạch và rất nhiều năng lượng. Thật không may, nếu gió không thổi, thì không có năng lượng gió. Khi nước di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nó tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, người ta phải xây đập để sử dụng nguồn năng lượng này. Các con đập tốn rất nhiều tiền, nên nước cũng đắt.

Mặt trời giải phóng một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể được chuyển đổi thành điện năng. Nhiều quốc gia sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hàng ngày của họ. Các tấm pin mặt trời trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không chỉ dồi dào, vô hạn mà còn sạch và an toàn.

Mặc dù có một số hạn chế, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để tận dụng hết nguồn năng lượng đang là câu hỏi được đặt ra cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

Chia sẻ cùng bạn 🌹 Viết Đoạn Văn Ngắn Về Thói Quen Học Tập Bằng Tiếng Anh 🌹 10 Bài Mẫu Hay

Đoạn Văn Mẫu Về Sources Of Energy Ngắn Hay – Mẫu 10

Đoạn văn mẫu về sources of energy ngắn hay sẽ giúp các em học sinh biết thêm những từ vựng mới chủ đề về nguồn năng lượng và mở rộng vốn từ phong phú hơn.

Tiếng Anh:

Most countries across the world heavily depend on fossil fuels (oil, coal andnatural gas) as sources of energy to power their economies. The Earth is gradually running out of resources. Resources are scarce day by day, so scientists are researching and looking for new resources.

In temperate countries, due to have many the wind, the wind is used to generate electricity. In tropical countries, due to having much sunshine, the sunshine is used to generate electricity. And a lot of countries in the world use different resources instead of using water to generate electricity.

Tiếng Việt:

Hầu hết các quốc gia trên thế giới phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch (dầu, than và khí đốt tự nhiên) làm nguồn năng lượng để cung cấp cho nền kinh tế của họ. Trái đất đang dần cạn kiệt tài nguyên. Nguồn tài nguyên ngày một khan hiếm, vì vậy các nhà khoa học đang nghiên cứu và tìm kiếm những nguồn tài nguyên mới.

Ở các nước ôn đới, do có nhiều gió nên gió được dùng để sản xuất điện. Ở các nước nhiệt đới, do có nhiều ánh nắng mặt trời nên ánh nắng mặt trời được sử dụng để phát điện. Và rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng các nguồn tài nguyên khác nhau thay vì chỉ sử dụng nước để tạo ra điện.

Đón đọc tuyển tập 🍃 Viết Đoạn Văn Về Áp Lực Học Tập Bằng Tiếng Anh 🍃 10 Mẫu Ý Nghĩa

Viết một bình luận