Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh [27+ Mẫu Ngắn Hay]

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh ❤️️ 27+ Mẫu ✅ Chia Sẻ Tuyển Tập Bài Mẫu Tiếng Anh Hay Và Ngắn Gọn Giúp Bạn Học Tốt Ngoại Ngữ.

Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh – Mẫu 1

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh sẽ giúp các em học sinh có thêm những kiến thức và thông tin thú vị cho mình.

Tiếng Anh

Since I was a kid, my friends often asked me about my dream job in the future, I thought and always wanted to be in business. Salesperson or open a store selling a certain product. The reason I like doing business so much is because my dad is an extremely good businessman. I’ve always admired him.

Now, in addition to studying, I also research more materials and read books to understand more about different ways of selling. I like the time I spend sitting with my dad talking about customer needs, the market or how to handle arising problems. This is a job I’ve always dreamed of. I will strive to become a good businessman in the future.

Tiếng Việt

Từ lúc bé, bạn bè thường hỏi tôi về công việc mơ ước trong tương lai, tôi đã nghĩ và luôn muốn được làm ngành nghề kinh doanh. Nhân viên bán hàng hoặc tự mở cửa hàng kinh doanh một mặt hàng sản phẩm nào đó. Lý do tôi thích làm ngành nghề kinh doan đến vậy, bởi vì bố tôi là một người kinh doanh cực kỳ giỏi. Tôi luôn ngưỡng mộ ông ấy.

Hiện tại, ngoài việc học tôi cũng tìm tòi thêm các tài liệu và đọc sách để hiểu hơn về các cách bán hàng khác nhau. Tôi thích những khoảng thời gian được ngồi cùng bố trao đổi về nhu cầu khách hàng, thị trường hay cách xử lý những vấn đề phát sinh. Đây là một công việc mà tôi luôn mơ ước. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để trở thành một doanh nhân giỏi trong tương lai.

Giới thiệu cùng bạn 🍀 Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp 🍀 10 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Hay Nhất – Mẫu 2

Tài liệu mẫu viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh hay nhất sẽ giúp các em học sinh tham khảo và hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình.

Tiếng Anh

Now I even have a dream of turning into a a success businessman. Once with the aid of using risk I watched on TV and the individual that stimulated me to expose ardour and do splendid matters changed into Jack Ma. Surely that is someone who’s now not a stranger to many humans withinside the enterprise field, he’s one of the maximum a success businessmen withinside the world.

On the show that I watched that day, I couldn’t forget every word he said. Wise sayings, lessons from life and in business have awakened me and nurtured my passion for business even more. I especially remember his quote, “I never deceive others, in business or in life,”. He added that in 1995, Jack Ma was scammed by 4 companies and those 4 companies are now closed.

I have found many good and useful lessons from his business and life stories. That seems to be the driving force that makes me constantly learn and grow every day so that I can quickly reach my dream.

Tiếng Việt

Bây giờ tôi có ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt. Một lần tình cờ tôi xem trên TV và người truyền cảm hứng cho tôi thể hiện đam mê và làm những điều phi thường chính là Jack Ma. Chắc hẳn đây là một người không còn quá xa lạ với nhiều người trong lĩnh vực kinh doanh, anh là một trong những doanh nhân thành đạt nhất thế giới.

Trong chương trình mà tôi đã xem ngày hôm đó, tôi không thể nào quên được từng lời của anh ấy. Những câu nói chí lý, những bài học từ cuộc sống và trong kinh doanh đã khiến tôi thức tỉnh và ngày càng nuôi dưỡng đam mê kinh doanh của mình. Tôi đặc biệt nhớ câu nói của anh ấy, “Tôi không bao giờ lừa dối người khác, trong kinh doanh hay trong cuộc sống,”. Ông nói thêm rằng vào năm 1995, Jack Ma đã bị lừa bởi 4 công ty và 4 công ty đó hiện đã đóng cửa.

Tôi đã tìm thấy nhiều bài học hay và bổ ích từ những câu chuyện kinh doanh và cuộc sống của anh ấy. Đó dường như là động lực giúp tôi luôn học hỏi và phát triển mỗi ngày để có thể nhanh chóng chạm tay đến ước mơ của mình.

Đón đọc tuyển tập 🌹 Viết Về Sở Thích Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn 🌹 18 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Ngắn Gọn – Mẫu 3

Luyện tập viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh ngắn gọn sẽ mang đến những ý văn súc tích và giàu ý nghĩa biểu đạt.

Tiếng Anh

As a businessman, you can freely choose favorite fields to business. You also can produce high quality products that meet customer needs, or you provide excellent service to help customers feel comfortable. Besides, you can have many different services to attract more customers. Moreover, if your business is successful, you will have good income source to help you satisfy your passion.

Tiếng Việt

Là một nhà kinh doanh, bạn có thể thoải mái lựa chọn lĩnh vực yêu thích để kinh doanh. Bạn cũng có thể sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc bạn cung cấp dịch vụ xuất sắc để giúp khách hàng cảm thấy thoải mái. Bên cạnh đó, bạn có thể có nhiều dịch vụ khác nhau để thu hút nhiều khách hàng hơn. Hơn nữa, nếu kinh doanh thành công, bạn sẽ có nguồn thu nhập tốt giúp bạn thỏa mãn đam mê của mình.

Hướng Dẫn Cách Nhận 🌼 Thẻ Cào Miễn Phí 🌼 Nhận Thẻ Cào Free Mới Nhất

Đoạn Văn Ngắn Bằng Tiếng Anh Viết Về Nghề Kinh Doanh – Mẫu 4

Đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh viết về nghề kinh doanh sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc và các em học sinh.

Tiếng Anh

The term business refers to an enterprising organization or entity engaged in commercial, industrial or skilled activities. Businesses may be for-profit organizations or they will be non-profit organizations operating to meet a charitable mission or more a social purpose.

Businesses aim size from sole proprietorships to international firms and may range in size from little to large. The term business may be accustomed outline the efforts and activities of people to provide and sell merchandise and services for profit.

There are businesses that operate as small operations inside a single trade whereas others are giant operations spanning several industries round the world. Apple and Walmart are 2 samples of celebrated and sure-fire businesses.

Tiếng Việt

Thuật ngữ kinh doanh dùng để chỉ một tổ chức hoặc thực thể dám nghĩ dám làm tham gia vào các hoạt động thương mại, công nghiệp hoặc nghề nghiệp. Doanh nghiệp có thể là các tổ chức vì lợi nhuận hoặc có thể là các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để thực hiện sứ mệnh từ thiện hoặc xa hơn là một mục đích xã hội.

Các doanh nghiệp có quy mô từ công ty độc quyền đến các tập đoàn quốc tế và có thể có quy mô từ nhỏ đến lớn. Thuật ngữ kinh doanh cũng có thể được sử dụng để xác định những nỗ lực và hoạt động của các cá nhân để sản xuất và bán hàng hóa và dịch vụ vì lợi nhuận.

Có những doanh nghiệp hoạt động như những hoạt động nhỏ trong một ngành duy nhất trong khi những doanh nghiệp khác là những hoạt động lớn trải rộng trên nhiều ngành trên thế giới. Apple và Walmart là hai ví dụ về những doanh nghiệp nổi tiếng và thành công.

Chia sẻ 🌼 Viết Đoạn Văn Giới Thiệu Bản Thân Bằng Tiếng Anh 🌼 16 Mẫu Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Đạt Điểm Cao – Mẫu 5

Tài liệu mẫu viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh đạt điểm cao sẽ hỗ trợ các em học sinh trong quá trình làm bài.

Tiếng Anh

Everyone has hobbies, different dreams, so their careers are not similar. They can be doctors, engineers or actors even farmers. One of attractive professions for young people today is business. In my opinion, business is an interesting career.

Business not only attracts young people but it also attracts parents who want their children to learn the business. You can buy and sell products or services, which means business.

You are able to see many people doing business everywhere, from rural markets to large cities. Businessman can work at the office or at home. Some people have many business establishments, while others only have one. But overall, all of them are interested in profits.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có những sở thích, những ước mơ khác nhau nên sự nghiệp của họ cũng không giống nhau. Họ có thể là bác sĩ, kỹ sư hoặc diễn viên thậm chí là nông dân. Một trong những ngành nghề hấp dẫn giới trẻ hiện nay là kinh doanh. Theo tôi, kinh doanh là một nghề thú vị.

Kinh doanh không chỉ thu hút giới trẻ mà nó còn thu hút cả những bậc phụ huynh muốn con em mình theo học ngành kinh doanh. Bạn có thể mua và bán sản phẩm hoặc dịch vụ, có nghĩa là kinh doanh.

Bạn có thể thấy nhiều người kinh doanh ở khắp mọi nơi, từ các chợ nông thôn đến các thành phố lớn. Doanh nhân có thể làm việc tại văn phòng hoặc tại nhà. Một số người có nhiều cơ sở kinh doanh, trong khi những người khác chỉ có một. Nhưng nhìn chung, tất cả đều quan tâm đến lợi nhuận.

Giới thiệu đến bạn 🌟 Viết Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh 🌟 24 Mẫu Hay Và Ngắn Gọn

Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Ý Nghĩa – Mẫu 6

Tham khảo đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh ý nghĩa cùng những thông tin giới thiệu về lĩnh vực này.

Tiếng Anh

It is important that your business plan meets your needs. A good business plan guides you through each stage of starting and managing your business. You’ll use your business plan as a road map for how to structure, run, and grow your new business. It’s a way to think about the key elements of your business.

A business plan can help you get funding or attract new business partners. Investors want to feel confident that they will see a return on their investment. Your business plan is the tool you’ll use to convince people that working with you – or investing in your company – is a smart choice.

Tiếng Việt

Điều quan trọng là kế hoạch kinh doanh của bạn đáp ứng nhu cầu mà bạn cần. Một kế hoạch kinh doanh tốt sẽ hướng dẫn bạn từng giai đoạn bắt đầu kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Bạn sẽ sử dụng kế hoạch kinh doanh của mình như một lộ trình để xây dựng, vận hành và phát triển một doanh nghiệp mới. Đây là một cách nghĩ về các yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh có thể giúp bạn nhận được tài trợ hoặc thu hút các đối tác kinh doanh mới. Các nhà đầu tư muốn chắc chắn để thấy lợi nhuận đầu tư của họ. Kế hoạch kinh doanh của bạn là công cụ bạn sử dụng để thuyết phục mọi người rằng làm việc với bạn hoặc đầu tư vào công ty của bạn là một lựa chọn khôn ngoan.

Chia sẻ cơ hội 🌟 Nạp Thẻ Ngay Miễn Phí 🌟 Tặng Card Nạp Tiền Ngay Free Mới

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Học Sinh Giỏi – Mẫu 7

Bài mẫu viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh học sinh giỏi dưới đây sẽ cung cấp cho các em học sinh những thông tin cần thiết khi làm bài.

Tiếng Anh

There are many young students after graduating from school who have chosen their own business path instead of joining a company or enterprise. They want to build their own career and make a profit instead of being an employee with great work pressure and limited time. Self-employment will bring a lot of advantages but also many difficulties and challenges.

On the other hand, doing business also faces many disadvantages and difficulties. The first problem is the starting capital. You need to have a solid financial source, otherwise you will face a lot of difficulties in the beginning. Second, you need to control the business process in terms of revenue, profit, and costs to ensure good business operations. Moreover, if you don’t have enough experience, chances are you won’t be able to cope with situations and take on a large debt.

In the end, business will bring both benefits to people along with countless difficulties. You should be alert, lucid, think carefully before making any decisions. This will help you succeed and become a savvy trader.

Tiếng Việt

Có rất nhiều sinh viên trẻ sau khi tốt nghiệp ra trường đã lựa chọn con đường kinh doanh riêng thay vì đầu quân cho công ty, doanh nghiệp. Họ muốn tự mình xây dựng sự nghiệp và kiếm lợi nhuận thay vì làm nhân viên với áp lực công việc lớn và quỹ thời gian eo hẹp. Tự kinh doanh sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức.

Mặt khác, việc làm ăn cũng gặp nhiều bất lợi, khó khăn. Vấn đề đầu tiên là vốn khởi điểm. Bạn cần phải có một nguồn tài chính vững chắc, nếu không bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu. Thứ hai, bạn cần kiểm soát quá trình kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận, chi phí để đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt. Hơn nữa, nếu bạn không có đủ kinh nghiệm, rất có thể bạn sẽ không thể đối phó với các tình huống và gánh một khoản nợ lớn.

Kết lại, kinh doanh sẽ mang lại cả lợi ích và vô số khó khăn cho con người. Bạn nên tỉnh táo, minh mẫn, suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Điều này sẽ giúp bạn thành công và trở thành một nhà kinh doanh hiểu biết.

Tiếp theo, mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Health 🌹 15 Bài Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Ngắn Hay – Mẫu 8

Luyện tập viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh ngắn hay sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng chuẩn bị cho các bài kiểm tra và kỳ thi trên lớp.

Tiếng Anh

The business also has its own difficulties. You must keep the needs of the customers to plan appropriately. This requires you to have good analytical thinking and decision-making skills.

It is important to understand the strengths, weaknesses and opportunities and challenges to build the appropriate business strategy to compete with other rivals. In addition, if you cannot afford to maintain the business, you have to face the risk of bankruptcy.

In short, business is an interesting career. If you want to become a great businessman, you have to try your best as well as constantly accumulating experience. I want to become a businessman. How about you?

Tiếng Việt

Công việc kinh doanh sẽ có những khó khăn riêng. Bạn phải nắm được nhu cầu của khách hàng để lên kế hoạch phù hợp. Điều này đòi hỏi bạn phải có tư duy phân tích và kỹ năng ra quyết định tốt.

Cần hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác. Ngoài ra, nếu không đủ khả năng duy trì hoạt động kinh doanh, bạn còn phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Tóm lại, kinh doanh là một nghề thú vị. Nếu bạn muốn trở thành một nhà kinh doanh vĩ đại, bạn phải cố gắng hết mình cũng như không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Tôi muốn trở thành một doanh nhân. Còn bạn thì sao?

Tặng bạn 🌹 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nơi Mình Sống 🌹 15 Bài Hay

Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Đơn Giản – Mẫu 9

Tham khảo gợi ý viết đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh đơn giản với những ý văn ngắn gọn và cấu trúc ngữ pháp thông dụng như sau:

Tiếng Anh

Business activity can take place anywhere, whether that’s in a physical storefront, online, or even on a roadside.

In business, every business has a story, so don’t hesitate to share yours. There are many storytelling techniques you can choose from to humanize your brand, tell your brand’s mission, and tell the story of how it has changed lives.

Stories are descriptive and emotional, and that’s why they stick with people: they allow people to find meaning and context for your business, which is more effective than a single page “general introduction”.

Tiếng Việt

Hoạt động kinh doanh có thể diễn ra ở bất cứ đâu, cho dù đó là trong một cửa hàng thực, trực tuyến hay thậm chí trên lề đường.

Trong kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều có một câu chuyện, vì vậy đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn. Có nhiều kỹ thuật kể chuyện mà bạn có thể chọn để nhân hóa thương hiệu của mình, kể về sứ mệnh của thương hiệu và kể câu chuyện về cách nó thay đổi cuộc sống.

Các câu chuyện mang tính mô tả và cảm xúc, và đó là lý do tại sao chúng gắn bó với mọi người: chúng cho phép mọi người tìm thấy ý nghĩa và ngữ cảnh cho doanh nghiệp của bạn, điều này hiệu quả hơn một trang “Giới thiệu chung chung”.

Tìm hiểu hướng dẫn 🔥 Kiếm Thẻ Cào Miễn Phí 🔥 Kiếm Tiền Online Kiếm Thẻ Cào

Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Nghề Kinh Doanh Chọn Lọc – Mẫu 10

Đón đọc đoạn văn bằng tiếng Anh về nghề kinh doanh chọn lọc để mở rộng vốn từ vựng phong phú hơn và củng cố cách viết đúng ngữ pháp.

Tiếng Anh

Self-employment has many benefits for the following reasons. Firstly, you won’t have to worry about salary deductions or layoffs, so you will have a more stable working environment. Plus, being self-employed puts you in control of your time. It can be difficult at first, but you’ll master the method and feel like you’re enjoying the freedom and relaxation.

Second, business will help you expand relationships, learn many new things from experienced people, learn to cooperate with others to survive the challenge of your career. And the most important thing you will get when starting your own business is financial independence. You will not have to wait until the day you receive your salary every month and will be proactive in your income.

Tiếng Việt

Tự kinh doanh có rất nhiều lợi ích bởi những lý do sau đây. Thứ nhất, bạn sẽ không phải lo lắng về việc bị trừ lương hay bị sa thải, do đó bạn sẽ có một môi trường làm việc ổn định hơn. Ngoài ra, tự kinh doanh giúp bạn kiểm soát thời gian của mình. Thời gian đầu, có thể rất vất vả, nhưng bạn sẽ nắm vững phương pháp và cảm thấy muốn tận hưởng sự tự do, thư thái.

Thứ hai, kinh doanh sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, học hỏi nhiều điều mới từ những người có kinh nghiệm, học cách hợp tác với những người khác để tồn tại trong thử thách của nghề nghiệp. Và điều quan trọng nhất bạn sẽ nhận được khi bắt đầu kinh doanh riêng đó là sự độc lập về tài chính. Bạn sẽ không phải đợi đến ngày lĩnh lương mỗi tháng và sẽ chủ động được nguồn thu nhập của mình.

Mời bạn khám phá thêm 💕 Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Kỳ Nghỉ Cuối Tuần 💕 15 Mẫu

Viết một bình luận