Đơn Xin Nghỉ Phép: 26+ Mẫu Đơn Nghỉ Phép Chuẩn Nhất

Đơn Xin Nghỉ Phép ❤️26+ Mẫu Đơn Nghỉ Phép Chuẩn Nhất ✅ Chuyên Nghiệp Cho Học Sinh, Sinh Viên, Giáo Viên, Nhân Viên, Viên Chức, Công Nhân, Dài Hạn, Không Lương, Tiếng Anh… ✅ Đủ Loại.

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩn

Scr.vn cung cấp cho bạn Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩn nhất quả đất.

đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Họ tên             :          

Chức danh       :

Phòng              :  

Xin nghỉ          :  … ngày                    Từ ngày: …/…/… đến …/…/…

Theo chế độ    :                      

  ⬜ Nghỉ phép năm

                                    ⬜   Nghỉ ốm đau

                                     ⬜  Nghỉ con ốm

                                    ⬜   Nghỉ thai

                                    ⬜   Nghỉ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

                                    ⬜  Nghỉ kết hôn hoặc con kết hôn

                                    ⬜   Bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con chết

  Nghỉ việc riêng không hưởng lương

  Việc gia đình

Đề nghị bàn giao công việc đang làm cho

  • Ông/Bà            :                                                                      
  • Chức danh       :
  • Đề nghị khác   :

Trân trọng đề nghị!

…, ngày …  tháng …  năm …

BP.HCNS          Trưởng bộ phận          Người nhận bàn giao          Người đề nghị

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

Những mẫu Đơn Xin Nghỉ Học hay nhất dành cho các bạn học sinh, sinh viên

đơn xin nghỉ học

Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép

Bạn cần mẫu xin nghỉ phép có thể download về máy mẫu dưới đây nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: ………………………………………..………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………………………….………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin được nghỉ phép năm …………………… trong thời gian là…………. ngày, kể từ ngày …………….. đến hết ngày ………………………….

Nơi nghỉ phép: ……………………………………….………………………………

Lý do nghỉ phép: …………………………………….………………………………

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………….……….

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị…………………………….. xem xét, giải quyết.

Số ngày nghỉ phép năm đã được nghỉ:………………………………..ngày.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chữ ký)

Họ và tên

Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học

Trọn bộ Mẫu Đơn Xin Phép Nghỉ Học cho các bạn học sinh, sinh viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

…., ngày …….. tháng ……. năm …….

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Chủ nhiệm Khoa …………

– Giáo viên Chủ nhiệm lớp……….

– Giáo viên phụ trách môn học………..

Em tên là: …………………………………………………….. Mã số sinh viên: …………………

Hiện đang học lớp: ………………………………………… Khóa: ……………………………….

Hệ đào tạo: ……………………………….tại Trường …………………………………………….

Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ……./……../ 20……….. đến ……./……./ 20…….

Lý do: ………………………………………………………………………………………………..

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến GVCN Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Scr.vn chia sẻ với bạn Icon Khóc Đẹp Nhất

icon khóc đẹp

Đơn Xin Nghỉ Phép Của Giáo Viên

Nếu bạn có việc bận muốn xin nghỉ một thời gian thì tham khảo ngay Đơn Nghỉ Phép Của Giáo Viên

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

Thuộc tổ: ……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày (từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/….)

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ……………………………………………………….

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường …………………………………

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ……… Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng
…………………………………
Ngày…tháng…năm….

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……………., ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường ……..…………………

Tôi tên:………………………………………………………….. Sinh năm ……………….

Là giáo viên giảng dạy trường……………..………………. Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Vì lý do: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường.

Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO Người viết đơn

1001 Đơn Xin Nghỉ Ốm Hay bạn nhất định phải lưu về

đơn xin nghỉ ốm

Đơn Xin Nghỉ Phép Của Học Sinh

Loạt Đơn Xin Nghỉ Của Học Sinh này sẽ giúp bạn được sự chấp thuận từ thầy cô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………..

Tôi tên là:………………………………………………………………………….

Phụ huynh em: …………………………………. Lớp…………… Năm học………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:………………………….. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày……………………………..đến………………………………..

Lý do:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

  1. ……………………………………..
  2. ……………………………………..
  3. ……………………………………..

Thời gian xin được học lại:……………………………………………………………….

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

……….., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

Mẫu Giấy Xin Phép Nghỉ Học

Các bạn học sinh đau ốm hay có việc có thể khám phá Mẫu Giấy Xin Phép Nghỉ Học này

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

                                 – Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường………

                              – Giáo viên chủ nhiệm lớp……….

         Tôi tên:……………………………………………………………………………………………….

         Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

          là phụ huynh của em:…………………………………………………………………………..

          học sinh lớp:…………… trường………………………

          Kính xin Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm lớp……………. cho phép con tôi                 được nghỉ học …………..ngày (Thứ …….., ngày………. tháng……… năm 20…).

          Lý do:…………………………………………………………………………………………………

          ……………………………………………………………………………………………………………

          Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của con tôi.

          Trân trọng kính chào.

                                                                     TP.HCM, ngày……. tháng…….. năm 201…..

                                                                                PHỤ HUYNH KÝ TÊN

                                                                               (Ghi rõ họ và tên)                                                                                         …………………………………………..

Đọc thêm Mẫu Email Xin Nghỉ Phép Hay để biết cách viết email nghỉ phép

email xin nghỉ phép

Đơn Xin Nghỉ Phép Của Công Nhân

Chia sẻ đến bạn list Đơn Xin Nghỉ Của Công Nhân hay nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi  :  – …

– …

Tôi tên là :  

CMND số :                       cấp ngày:                         tại:

Đơn vị công tác:

Địa chỉ:

Chức vụ:

Bộ phận:

Nay tôi viết đơn ngày kính mong … cho tôi được nghỉ phép với các thông tin sau:

          Thời gian nghỉ từ ngày: …/…/… đến ngày …/…/…

          Lý do nghỉ: 

Tôi sẽ sắp xếp công việc và bàn giao lại cho Ông/bà: … Chức vụ: …

Kính mong …  xem xét giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

Giám đốc                         Phòng Hành chính Nhân sự         Người làm đơn

(Ký tên và đóng dấu)                         (Ký ghi rõ họ tên)                         (Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Cán Bộ Công Chức

Bạn cần xin nghỉ để đi du lịch với gia đình, đừng bỏ qua loạt Mẫu Xin Nghỉ Phép Của Cán Bộ Công Chức

Mẫu đơn 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là          :  

Ngày sinh         :

Số CMND        :                          Ngày cấp:              Nơi cấp:

Chức vụ           : 

Bộ phận           :

Nay tôi viết đơn ngày kính mong … cho tôi được nghỉ phép từ …/…/… đến …/…/…                   

Lý do nghỉ        : 

Hình thức nghỉ  :

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, ngày … tháng … năm …

      Giám đốc                                Trưởng bộ phận                            Người làm đơn

(Ký tên và đóng dấu)                   (Ký tên và đóng dấu)                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Sử dụng ngay bộ Kí Tự Đặc Biệt FB để có những tên fb hay nhé!

kí tự đặc biệt fb

Đơn Xin Nghỉ Phép Công Ty

Mẫu Giấy Xin Nghỉ Phép Công Ty này sẽ giúp bạn dễ dàng xin nghỉ hơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh:……………………………………………. Đơn vị :……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị ………., Phòng: ……………………………………………………………………………………………………………………………

cho tôi được nghỉ phép từ ngày…………………………… đến ngày: ………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nghỉ theo diện:  Việc riêng             Phép năm                Nghỉ ốm               Nghỉ chế độ

Người thay thế công việc: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nghỉ phép: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

      Giám đốc                                Trưởng bộ phận                            Người làm đơn

(Ký tên và đóng dấu)                   (Ký tên và đóng dấu)                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Nghỉ Phép Không Lương

Sử dụng Đơn Xin Nghỉ Phép Không Lương này, đảm bảo bạn sẽ được phê duyệt ngay.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

Tôi tên là:

Vị trí:                                            Bộ phận:

Ngày vào công ty:

Xin nghỉ phép: từ ngày … đến ngày …

Lý do:

Hình thức nghỉ:

  ⬜ Nghỉ hưởng lương   ⬜ Nghỉ không hưởng lương
Số ngày phép hiện có: … ngày
Số ngày phép đã nghỉ: … ngày
Số ngày xin nghỉ: … ngày
Số ngày phép còn lại: … ngày

Trân trọng cám ơn!

…, ngày … tháng … năm …

      Giám đốc                               Trưởng bộ phận                            Người làm đơn

(Ký tên và đóng dấu)                   (Ký tên và đóng dấu)                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Biến fb bạn trở nên nổi bật với Tiểu Sử Fb Kí Tự Đặc Biệt

tiểu sử fb kí tự

Đơn Xin Nghỉ Phép Năm

Ngoài ra, loạt Giấy Xin Nghỉ Phép Năm này cũng đầy đủ thông tin bạn cần đấy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

                        Kính gửi:      

                                    –  

Tên tôi là                  :

Vị trí                        : 

Phòng ban                :

Số điện thoại            :

Lý do xin nghỉ         :

Thời gian xin nghỉ   :

  ⬜ Xin nghỉ tính phép                                                       ⬜ Xin nghỉ không tính phép

Kính mong … giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                               …, ngày… tháng … năm…

      Giám đốc                               Trưởng bộ phận                            Người làm đơn

(Ký tên và đóng dấu)                   (Ký tên và đóng dấu)                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy Xin Phép Nghỉ Làm

Từ nay bạn không còn mất công soạn Giấy Xin Phép Nghỉ Làm nữa vì đã có:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ LÀM

Kính gửi:………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………Bộ phận:……………………………………………..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được nghỉ làm kể từ ngày ….. tháng ….. năm …………..

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………………………… Bộ phận: ………………….

Các công việc được bàn giao:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép nghỉ việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận Người làm đơn
Ký, ghi rõ họ tên Ký, ghi rõ họ tên

Có bộ Kí Tự Đặc Biệt Instagram bạn tha hồ tạo tên hay cho instagram

kí tự đặc biệt instagram

Đơn Xin Nghỉ Phép Học

Bạn hãy tải về mẫu Giấy Xin Nghỉ Phép Học này để phòng lúc ốm đau nhé

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường…………………………….

                  – Giáo viên chủ nhiệm lớp……………..

Tôi tên là:………………………………………………………………

Phụ huynh em: …………….. Hiện đang học lớp………….

Lí do là hôm nay cháu: …………….. nhà tôi bị: ……………. Chính vì vậy, mà tôi làm đơn này là để xin phép cho em:………………………….. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ …………………………….đến………………………………..

Thời gian xin được học lại( hoặc đảm bảo sẽ nhắc nhở con học bù kiến thức để không bị mất lượng kiến thức do nghỉ học):……………………………………………………………….

Vậy tôi mong ban giám hiệu và cố giáo chủ nhiệm xem xét.

Chân thành cảm ơn!

……….., ngày…….tháng……năm……. 

                                                                        Chữ kí phụ huynh

Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh

Sử dụng mẫu Giấy Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh này để xin nghỉ khi bạn làm ở công ty nước ngoài nhé

Date: … (Ngày tháng năm đúng theo thời gian bạn xin nghỉ)

​Title: Letter requesting … of leaving for (số ngày bạn muốn nghỉ)

​Dear Sir/Madam,

​Please excuse me for being absent from work in this …, ….., 20…. I need to attend a serious meeting (có thể thay thế bằng lý do khác). This meeting is very important because ….(giải thích rõ nguyên nhân mà bạn nghỉ). Hoping for your kind consideration.

​Sincerely Yours,

Cung cấp cho bạn thủ thuận mới nhất Cách Chặn Zalo

Đơn Xin Nghỉ Phép Năm

Bạn muốn xin nghỉ phép năm thì đừng bỏ qua mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..

Chức danh: …………………………………………. Đơn vị: …………………………….………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: ……………………………….. cho tôi được nghỉ phép từ ngày …………………………… đến ngày: ………………………………………………………………

Lý do: …………………………………………………………………………………………………

Nghỉ theo diện:……Việc riêng …….Phép năm ……..Nghỉ ốm ……..Nghỉ chế độ

Chế độ phép năm: ………………………. Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép

Người thay thế công việc: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ nghỉ phép: ………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày..…tháng……năm…..

Trưởng phòng HC-NS Đơn vị Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Nghỉ Phép Dài Hạn

Bạn cần xin nghỉ một thời gian để đi du lịch hay về quê hãy dùng Đơn Xin Nghỉ Phép Dài Hạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Kính gửi:

  • Ban lãnh đạo Công ty………………….
  • Phòng Hành Chính Nhân sự

-…………………………….

Tên tôi là:……………………………………………………………..………………………………..

Chức vụ (chức danh):…………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………….

Đề nghị được nghỉ phép năm…., …… ngày (từ ngày / / đến ngày / / )

Nơi nghỉ phép:…………………………………………..……………………………………………..

Lý do nghỉ phép:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………………………………………

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

………., ngày…… tháng …… năm……..

Giám đốc Phòng HCNS Cán bộ phụ trách Người làm đơn

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Nếu bạn chưa biết Cách Đăng Ký Instagram thì tham khảo ngay nhé

Đơn Xin Nghỉ Phép Hè

Bạn có dự định đi du lịch hè và muốn xin nghỉ hãy tham khảo Đơn Xin Nghỉ Phép Hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

  • Ban lãnh đạo Công ty………………….
  • Phòng Hành Chính Nhân sự

Tôi tên là : …

Chức vụ: …

Bộ phận: …

Địa chỉ: …

Điện thoại: …

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám Đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian ….. ngày (Kể từ ngày…… đến hến ngày …..)

Lý do xin nghỉ phép:………

Tôi đã bàn giao công việc cho:….Bộ phận: …

Các công việc được bàn giao:………

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

…….., ngày… tháng.… năm…….

Trưởng Bộ phận Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Nghỉ Phép Của Giáo Viên Violet

Có thể bạn sẽ cần Đơn Xin Nghỉ Phép Của Giáo Viên Violet đấy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày …. tháng …. năm 20…
ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường ……………………
Tôi tên: ……………………………………. Sinh năm….
Là giáo viên giảng dạy trường ………………………. Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …
Vì lý do:
Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường.
Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường.
Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO
Người viết đơn

Những mẫu đơn xin nghỉ bên trên là những mẫu mới và chuẩn nhất. Hy vọng sử dụng những mẫu này, bạn sẽ được duyệt nghỉ phép.

Viết một bình luận