Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn [32+ Bài Văn Hay Nhất]

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn ❤️️ 32+ Bài Văn Hay ✅ Tổng Hợp Những Đoạn Văn Ngắn Gọn Dành Cho Học Sinh Tham Khảo.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh

SCR.VN hướng dẫn bạn đọc cách viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh đơn giản dựa vào các câu hỏi sau đây:

  • Nêu tổng quát vấn đề ô nhiễm môi trường mà bạn muốn viết?
  • Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này?
  • Hậu quả là gì?
  • Giải pháp khắc phục như thế nào?

Tham khảo mẫu văn 🌷 Nghị Luận Về Ô Nhiễm Môi Trường 🌷 hay nhất

Dàn Ý Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Xem thêm mẫu dàn ý đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh sau đây để có thể triển khai bài viết thêm logic.

I. Mở bài: Giới thiệu về vấn đề ô nhiễm môi trường hoặc một loại ô nhiễm môi trường.

II. Thân bài

  • Thực trạng ô nhiễm môi trường/loại ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ra nó.
  • Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường/loại ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người và môi trường xung quanh.
  • Các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường/loại ô nhiễm môi trường.

III. Kết bài: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường để bảo vệ môi trường sống và đảm bảo một tương lai bền vững cho thế hệ sau.

Đọc thêm bài 🌼 Dẫn Chứng Về Ô Nhiễm Môi Trường 🌼 ngắn

20+ Mẫu Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay

Đừng bỏ lỡ 20+ mẫu đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn hay được biên soạn dưới đây.

Viết Đoạn Văn 8-10 Câu Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay

The rapid development of the economy has caused serious environmental pollution. The factor which is under great strain now is the source of water. This is because a large number of factories have been built, leading to a huge amount of waste that needs to be dealt with.

However, many factories lack sewage treatment systems, so most of the waste is dumped directly into rivers or lakes. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to ocean population, which kills thousands of seabirds and sea animals.

Furthermore, some people even dispose of the waste and throw trash into lakes and rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To sole the problem, there should be a proper waste disposal system. Raising awareness of people is also important.

Tạm dịch

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Yếu tố đang chịu nhiều áp lực hiện nay là nguồn nước. Đó là do một số lượng lớn nhà máy được xây dựng dẫn đến lượng rác thải rất lớn cần phải xử lý.

Tuy nhiên, nhiều nhà máy thiếu hệ thống xử lý nước thải nên phần lớn rác thải được đổ thẳng ra sông, hồ. Ngoài ra, dầu tràn do tai nạn tàu chở dầu cũng góp phần vào quần thể đại dương, giết chết hàng ngàn loài chim biển và động vật biển.

Hơn nữa, một số người còn vứt rác và vứt rác xuống sông hồ. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, virus và ký sinh trùng. Chúng lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề, cần có một hệ thống xử lý chất thải phù hợp. Việc nâng cao nhận thức của người dân cũng rất quan trọng.

Viết Đoạn Văn 8-10 Câu Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

Air pollution is our air environment will be toxic. The main reason is due to human influence. And people will have to bear a proper consequence for their actions, that our living environment will be destroyed, the world will perish. However, a remedy is to stop discharging waste and toxic substances into the environment.

Overcoming air pollution by planning measures: Minimize the construction of industrial parks in densely populated places, encourage people to travel by public transport, create more green areas, and at the same time raise awareness of air pollution. awareness of people in environmental protection.

Tạm dịch

Ô nhiễm không khí là môi trường không khí của chúng ta sẽ độc hại. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của con người. Và con người sẽ phải gánh một hậu quả thích đáng cho hành động của mình, đó là môi trường sống của chúng ta sẽ bị hủy hoại, thế giới sẽ diệt vong. Chính vì vậy chúng ta cần có các biện pháp khắc phục là ngừng thải chất thải và chất độc hại ra môi trường.

Khắc phục ô nhiễm không khí bằng biện pháp quy hoạch: Giảm thiểu xây dựng khu công nghiệp tại nơi đông dân cư, khuyến khích người dân đi lại bằng phương tiện công cộng, tạo ra nhiều diện tích cây xanh, đồng thời nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Xem thêm 🍂 Nghị Luận Ô Nhiễm Môi Trường Biển 🍂 đặc sắc

Viết Đoạn Văn Về Nguyên Nhân Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Environmental pollution is a pressing concern in Vietnam, affecting various aspects of life. Air pollution is prevalent in urban areas due to industrial activities and vehicle emissions, leading to respiratory issues and reduced air quality. Water pollution is a result of untreated industrial waste and agricultural runoff, impacting aquatic life and water sources.

Soil pollution is also a challenge, arising from chemical-intensive farming practices, leading to soil degradation and reduced crop yields. Deforestation and illegal logging contribute to habitat loss and threaten biodiversity. The degradation of ecosystems affects the balance of nature. Despite government efforts, the enforcement of environmental regulations needs improvement to combat pollution effectively.

Public awareness campaigns and community participation play essential roles in addressing pollution. Emphasizing sustainable practices and promoting green technologies can create a positive impact on the environment. Collaborative efforts are necessary to ensure a cleaner and more sustainable future for Vietnam.

Tạm dịch

Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc ở Việt Nam, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống. Ô nhiễm không khí phổ biến ở các khu vực đô thị do các hoạt động công nghiệp và khí thải xe cộ, dẫn đến các vấn đề về hô hấp và giảm chất lượng không khí. Ô nhiễm nước là kết quả của chất thải công nghiệp và dòng chảy nông nghiệp không được xử lý, ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh và nguồn nước.

Ô nhiễm đất cũng là một thách thức, phát sinh từ các biện pháp canh tác thâm canh bằng hóa chất, dẫn đến suy thoái đất và giảm năng suất cây trồng. Phá rừng và khai thác gỗ trái phép góp phần làm mất môi trường sống và đe dọa đa dạng sinh học. Sự suy thoái của các hệ sinh thái ảnh hưởng đến sự cân bằng của tự nhiên. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ, việc thực thi các quy định về môi trường cần được cải thiện để chống ô nhiễm một cách hiệu quả.

Các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò thiết yếu trong việc giải quyết ô nhiễm. Chú trọng vào các hoạt động bền vững và thúc đẩy công nghệ xanh sẽ tạo ra tác động tích cực đến môi trường. Những nỗ lực hợp tác là cần thiết để đảm bảo một tương lai sạch hơn và bền vững hơn cho Việt Nam.

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Nhất

Many international organisations have warned us about low air quality index in many countries. The first reason for this problem is the huge amount of carbon dioxide in the air. Most of the carbon dixide relesed into the atmophere come from coal burning power plants and vehicles.

But, the siuation became wose since our green lings have been damged seriously due to the alarming rate of deforestation. Due to air pollution, it affects human health. It is crucial that we find solutions to reduce air pollution such as planting trees or using public means of transport,…

Tạm dịch

Nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo chúng ta về chỉ số chất lượng không khí thấp ở nhiều quốc gia. Lý do đầu tiên cho vấn đề này là lượng khí CO2 khổng lồ trong không khí. Phần lớn lượng khí cacbonic thải vào khí quyển đến từ các nhà máy điện đốt than và các phương tiện giao thông.

Hơn nữa, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi lá phổi xanh của chúng ta bị tổn hại nghiêm trọng do nạn phá rừng đang ở mức báo động. Điều cốt yếu là chúng ta phải tìm ra các giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm không khí như trồng cây xanh, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng,…

Đón đọc tuyển tập 🌹 Nghị Luận Ô Nhiễm Không Khí  🌹 ngắn

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Có Dịch

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging.

Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. To solve problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming.

Tạm dịch

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước.

Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Ấn Tượng

In recent years, the mass media have been reporting so much on environmental issues, attracting a great deal of attention from the public. In Vietnam, the most recently representative event is the mass death of fish from Ha Tinh province to Quang Tri province, causing huge damage to the government till hundreds of billion Dong, affecting the lives of inhabitants here.

Not only Vietnam, some other countries in the region and in the world also suffer from severe environmental pollution. For example, in Beijing, China, the amount of air pollution is in excess of the permitted level, most of people here have to live with respiratory diseases. To overcome this current issue, the governments of many governments have the different measures to minimize the amount of pollution emitted to the environment.

Many activities have been encouraged such as recycling, reusing, reforestation, waste collection, using alternative energy and so on. There have been a number of global campaigns to raise awareness of citizens like the Earth Hour with slogans, posters such as ‘Protect our Earth’, ‘Green Environment’, etc. In Vietnam, the government has also passed many laws fining heavily the organizations and individuals.

Step by step, we are trying our best to protect the environment, turning the Earth into a wonderful place to live. Hope that in the future, the environmental pollution will no longer be a concern.

Tạm dịch

Những năm gần đây, các phương tiện truyền thông đại chúng rầm rộ đưa tin về các vấn đề ô nhiễm môi trường, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Ở Việt Nam, sự kiện tiêu biểu gần đây nhất là vụ cá chết hàng loạt từ cá tỉnh Hà Tĩnh cho đến Quảng Trị, làm thiệt hại của nhà nước hàng trăm tỉ đồng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây.

Không chỉ Việt Nam, một số nước khác trong khu vực và trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Ví dụ như ở Bắc Kinh, Trung Quốc, lượng ô nhiễm trong không khí đã vượt quá mức cho phép, đa số người dân phải sống chung với các bệnh liên quan đến hô hấp. Để khắc phục thực trạng này, chính phủ của các nước đã có những biện pháp khác nhau để giảm đến mức tối đa lượng ô nhiễm thải ra môi trường.

Nhiều hoạt động được khuyến khích như tái chế, tái sử dụng, tái trồng rừng, thu gom rác thải, sử dụng năng lượng thay thế,…Đã có rất nhiều những chiến dịch mang tính chất toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của công dân như sự kiện Giờ Trái Đất với các tấm khẩu hiệu, áp phích như ‘Bảo vệ Trái Đất’, ‘Môi trường xanh’,… Ở Việt Nam, chính phủ cũng thông qua nhiều chế tài xử phạt nặng các doanh nghiệp, cá nhân có hành động phá hoại môi trường như săn bắn bất hợp pháp, vứt rác bừa bãi, phá rừng…

Từng bước, chúng ta đang cố gắng hết sức bảo vệ môi trường trong lành, biến Trái đất thành một nơi tuyệt vời để sống. Hi vọng rằng trong tương lai gần, ô nhiễm môi trường sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Chia sẻ cùng bạn 🌹 Thuyết Trình Về Ô Nhiễm Môi Trường Nước 🌹 ấn tương

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Điểm 10

Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. There are some causes of water pollution. The first reason is the daily activities of everyone when somebody disposes the waste in wrong places. Besides, the the operation of the plant also pollutes the water, because industrial waste water has not been treated.

Moreover, increasing population is creating many issues but it also plays negative role in polluting the water. It leads to increase in solid waste generation, which is discharged in to rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health.

To solve the problems, there should be proper waste disposal system and waste should be treated before entering in to river. Educational and awareness programs should be organized to control the pollution.

Tạm dịch

Ô nhiễm nước là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất mà thế giới phải đối mặt ngày nay. Có một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân đầu tiên là do sinh hoạt hàng ngày của mọi người khi ai đó vứt rác không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, vận hành của nhà máy còn gây ô nhiễm nguồn nước, do nước thải công nghiệp chưa được xử lý.

Hơn nữa, dân số ngày càng tăng đang tạo ra nhiều vấn đề và nó cũng đóng vai trò tiêu cực trong việc gây ô nhiễm nguồn nước. Nó dẫn đến sự gia tăng phát sinh chất thải rắn, được thải ra sông. Những hành động này là điều kiện lý tưởng cho các bệnh do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Chúng đang lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần có hệ thống xử lý chất thải thích hợp và chất thải phải được xử lý trước khi đổ ra sông. Các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức nên được tổ chức để kiểm soát ô nhiễm.

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Chọn Lọc

Air pollution happens when harmful substances pollutants are released into the air – inside our homes or outside. This can damage our bodies and even increase our chances of getting certain diseases. Air pollution can happen from natural sources like wildfires, dust, and volcano eruptions.

But mostly, our human actions cause pollution from things like power plants that burn fossil fuels, fertilizers and animal waste from farming, wood burning stoves, driving cars, flying planes, and more. Pollutants in the air can enter our lungs and blood system, which increases our risk of heart diseases, respiratory diseases, and lung cancer.

Being exposed to air pollution over a long period of time can change our brain structure and lower our ability to do well in school and focus during exams. More countries are monitoring air pollution and taking action to reduce air pollution than ever before.

Tạm dịch

Ô nhiễm không khí xảy ra khi các chất độc hại gây ô nhiễm được thải vào không khí – bên trong nhà của chúng ta hoặc bên ngoài. Điều này có thể gây hại cho cơ thể chúng ta và thậm chí làm tăng khả năng mắc một số bệnh. Ô nhiễm không khí có thể xảy ra từ các nguồn tự nhiên như cháy rừng, bụi và phun trào núi lửa.

Nhưng hầu hết, hành động của con người chúng ta gây ra ô nhiễm từ những thứ như nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch, phân bón và chất thải động vật từ nông nghiệp, bếp đốt củi, lái ô tô, máy bay bay, v.v. Các chất ô nhiễm trong không khí có thể xâm nhập vào phổi và hệ thống máu của chúng ta, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bệnh hô hấp và ung thư phổi.

Tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong một thời gian dài có thể thay đổi cấu trúc não của chúng ta và làm giảm khả năng học tốt và tập trung trong các kỳ thi. Nhiều quốc gia đang theo dõi ô nhiễm không khí và hành động để giảm ô nhiễm không khí hơn bao giờ hết.

Đọc thêm thông tin 🌼 Bài Thuyết Trình Về Ô Nhiễm Môi Trường Đất 🌼 ngắn

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Đạt Điểm Cao

I am living next to a small river and it is seriously polluted. Water pollution is the contamination of drinking water by toxic pollutants, created by human activities. The entire water source is polluted, through many sources such as urban flows, agriculture, industry, sediment, leeches from landfills, animal waste and other human activities.

All pollutants are very harmful to the environment. Human population is increasing day by day and therefore their needs and competition lead to pollution to the highest level. We need to follow some drastic changes in our habits to save the earth and continue our ability to live here.

Tạm dịch

Tôi đang sống cạnh một con sông nhỏ và nó đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm nước uống bởi các chất ô nhiễm độc hại, được tạo ra bởi các hoạt động của con người. Toàn bộ nguồn nước bị ô nhiễm, thông qua nhiều nguồn như dòng chảy đô thị, nông nghiệp, công nghiệp, trầm tích, đỉa từ bãi rác, chất thải động vật và các hoạt động khác của con người.

Tất cả các chất gây ô nhiễm đều rất có hại cho môi trường. Dân số loài người đang tăng lên từng ngày và do đó nhu cầu và sự cạnh tranh của họ dẫn đến ô nhiễm đến mức cao nhất. Chúng ta cần tuân theo một số thay đổi mạnh mẽ trong thói quen của mình để cứu trái đất và tiếp tục khả năng sống ở đây.

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn Nâng Cao

After three industrial revolutions, human keeps on taking steps to develop modern technology, making themselves the dominant species on the Earth. However, there is a high price to pay since pollution has become one of the most serious problems we have to confront.

The first factor that is under great strain is the source of water. In the modern times, a number of factories have been built, leading to a huge amount of waste that needs to be dealt with. But with a lack of sewage treatment systems, most of this is dumped directly into rivers or lakes, destroying marine life. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute to water population, which killed thousands of seabirds and aquatic animals. Not only water, the air is also contaminated seriously.

It is shown that most of the amount of carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and motor vehicles, causing global warming and greenhouse effect. The situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due to the alarming rate of deforestation.

As a result of air pollution, human health can be threatened and put at risk of respiratory problems and hives. Last but not least, soil pollution is another example of our negative impacts on the environment. With modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the quality of soil is increasingly degraded on account of the loss of important minerals and microorganisms in it.

Moreover, it can be polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. To conclude, the environment is polluted at a high rate, affecting our life negatively in many ways. Therefore, there is a need to take measures to save the Earth before it is too late.

Tạm dịch

Trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp, con người vẫn đang tiếp tục từng bước phát triển nền công nghệ hiện đại, khẳng định vị thế bá chủ của mình trên Trái Đất. Tuy nhiên, điều gì cũng có cái giá của nó, và hệ quả chính là tình trạng ô nhiễm môi trường – một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhân tố đầu tiêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của ô nhiễm là nguồn nước.

Trong thời kì hiện đại, hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp được xây dựng, khiến cho một lượng ngày càng lớn nước thải xả ra cần được xử lý. Nhưng do thiếu các hệ thống xử lý, hầu hết số chất thải này đều được xả trực tiếp ra sông hồ, phá hủy môi trường nước và các sinh vật sống ở đó.

Bên cạnh đó, sự cố tràn dầu trên biển do tai nạn của các thuyền chở dầu cũng góp phần làm cho tình trạng ô nhiễm thêm xấu đi, dẫn đến cái chết của nhiều loài chim biển cũng như các sinh vật dưới nước. Không chỉ có nguồn nước mà cả không khí cũng đang bị ô nhiễm nặng nề. Tình hình trở nên xấu hơn khi lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá một cách nghiêm trọng do nạn chặt phá rừng gia tăng ở mức báo động.

Hậu quả của thực trạng ấy là sự đe dọa đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ bị mắc các bệnh về da liễu và hệ hô hấp. Ô nhiễm đất cũng là một ví dụ khác về tác động tiêu cực của con người tới môi trường. Với các phương pháp canh tác hiện đại và sự lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, chất lượng đất ngày càng giảm sút do thiếu các khoáng chất và vi sinh vật cần thiết.

Có thể thấy, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng xấu đến cuộc sống con người trên nhiều phương diện. Do đó, cần phải đưa ra các giải pháp tối ưu để bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta trước khi quá muộn.

Khám phá thêm 💕 Thuyết Minh Về Ô Nhiễm Môi Trường 💕 hay nhất

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Đầy Đủ Ý

Light pollution, one of the serious global issues, has negative consequences for the environment and human health. One of the primary causes of light pollution is the use of outdoor lighting that is poorly designed or unnecessarily bright. For example, streetlights that emit light in all directions, instead of just downwards, can contribute significantly to light pollution.

Similarly, floodlights and other types of outdoor lighting that are excessively bright can have a similar effect. Light pollution has negative impacts. It increases energy consumption, disrupts the ecosystem and wildlife and harms human health. To address light pollution, individuals and communities can take a number of steps.

For instance, turning off unnecessary lights at night and using motion sensors to control lighting can also be effective strategies. Overall, reducing light pollution is an important issue that requires action at both the individual and community level to protect our environment and health.

Tạm dịch

Ô nhiễm ánh sáng, một trong những vấn đề toàn cầu nghiêm trọng nhất, có những hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe con người. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm ánh sáng là việc sử dụng ánh sáng ngoài trời được thiết kế kém hoặc quá sáng đến độ không cần thiết. Ví dụ, đèn đường phát ra ánh sáng theo mọi hướng, thay vì chỉ hướng xuống dưới, có thể góp phần đáng kể vào ô nhiễm ánh sáng.

Tương tự, đèn pha và các loại đèn chiếu sáng ngoài trời khác quá sáng cũng có thể gây ra tác động tương tự. Ô nhiễm ánh sáng có tác động tiêu cực. Nó làm tăng tiêu thụ năng lượng, phá vỡ hệ sinh thái và động vật hoang dã và gây hại cho sức khỏe con người. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm ánh sáng, các cá nhân và cộng đồng có thể thực hiện một số bước.

Ví dụ, tắt đèn khi không cần thiết vào ban đêm và sử dụng cảm biến chuyển động để điều khiển ánh sáng cũng có thể là những biện pháp hiệu quả. Nhìn chung, giảm ô nhiễm ánh sáng là một vấn đề quan trọng đòi hỏi hành động ở cả cấp độ cá nhân và cộng đồng để bảo vệ môi trường và sức khỏe của chúng ta.

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

Nowadays, pollution is a popular term with everyone in the world and air pollution is one type of pollution. The definition of air pollution is one such form that refers to the contamination of the air, irrespective of indoors or outside. A physical, biological or chemical alteration to the air in the atmosphere can be termed as pollution.

There are some main reasons which cause air contamination such as burning of fossil fuels, agricultural activities, exhaust from factories and industries, mining operations, and indoor air pollution. Air pollution alway has bad effects on our life. Harmful gases, dust, and smoke enter into the atmosphere and make it difficult for plants, animals and humans to survive.

We also can see some examples of the result of air contamination which occurs around us as global warming, acid rain, and depletion of ozone layer. The effects of air pollution are alarming, so governments over the world should have suitable policies of protecting the environment, especially air quality to create a clean world for our generation in the future.

Tạm dịch

Ngày nay, ô nhiễm là một thuật ngữ phổ biến với tất cả mọi người trên thế giới và ô nhiễm không khí là một trong những loại ô nhiễm. Định nghĩa về ô nhiễm không khí là một trong những dạng đề cập đến sự ô nhiễm của không khí, không phân biệt trong nhà hay bên ngoài. Sự thay đổi vật lý, sinh học hoặc hóa học đối với không khí trong bầu khí quyển có thể được gọi là ô nhiễm.

Có một số nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí như đốt nhiên liệu hóa thạch, hoạt động nông nghiệp, khí thải từ các nhà máy và ngành công nghiệp, hoạt động khai thác và ô nhiễm không khí trong nhà. Ô nhiễm không khí luôn có những tác động xấu đến cuộc sống của chúng ta. Khí độc hại, bụi và khói đi vào bầu khí quyển và làm cho thực vật, động vật và con người khó tồn tại.

Chúng ta cũng có thể xem một số ví dụ về kết quả của ô nhiễm không khí xảy ra xung quanh chúng ta như sự nóng lên toàn cầu, mưa axit và sự suy giảm tầng ôzôn. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí là đáng báo động, vì vậy các chính phủ trên thế giới cần có những chính sách phù hợp về bảo vệ môi trường, đặc biệt là chất lượng không khí để tạo ra một thế giới trong sạch cho thế hệ chúng ta trong tương lai.

Đón đọc 💕 Nghị Luận Rác Thải Nhựa Gây Ô Nhiễm Môi Trường 💕 ngắn hay

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Đơn Giản

Water pollution is the containation of water bodies, usually as a result of human activities, in such a manner that negatively affects its legitimate uses. Water pollution reduces the ability of the body of water to provide the ecosystem services that it would otherwise provide.

Water bodies include lakes, rivers, oceans, aquifers, reservoirs and groundwater. Water pollution results when contaminants are into these water bodies. Water pollution can usually be attributed to one of four sources: sewage, industry, agriculture, and urban runoff including storm water. Water pollution can also lead to water-borne diseases for people using polluted water for drinking, bathing, washing or irrigation.

Tạm dịch

Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người, theo cách thức ảnh hưởng tiêu cực đến các mục đích sử dụng hợp pháp của nó. Ô nhiễm nước làm giảm khả năng cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái mà nó sẽ cung cấp.

Các vùng nước bao gồm hồ, sông, đại dương, tầng chứa nước, hồ chứa và nước ngầm. Ô nhiễm nước là kết quả khi các chất gây ô nhiễm đi vào các vùng nước này. Ô nhiễm nước thường có thể do một trong bốn nguồn: nước thải, công nghiệp, nông nghiệp và dòng chảy đô thị bao gồm cả nước mưa. Ô nhiễm nguồn nước cũng có thể dẫn đến các bệnh truyền nhiễm qua nước cho những người sử dụng nước bị ô nhiễm để uống, tắm, giặt hoặc tưới tiêu.

Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Siêu Hay

Air pollution is one of the most important pollution that humans need to understand and prevent, because it is the cause of global warming. Recently, Hanoi has announced that air pollution is at an alarming level with gray skies, which can directly affect human health. The main reason is due to human activities from means of transport, industrial production and weather factors.

Our country is taking measures such as minimizing private vehicles, removing old vehicles, preventing dust at construction sites and not burning products that generate emissions that are toxic to the environment, at the same time planting many trees…. A fresh sky and air is what everyone wants, but to get that, people need to raise their awareness, contribute to protecting the environment and protect us.

Tạm dịch

Ô nhiễm không khí là một trong những ô nhiễm quan trọng nhất mà con người cần phải hiểu biết và ngăn chặn nó, bởi vì nó là nguyên nhân dẫn đến Trái đất nóng lên. Mới đây, Hà Nội đã công bố rằng tình trạng ô nhiễm không khí đang ở ngưỡng báo động với bầu trời xám xịt, có thể bị ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. Nguyên nhân chính là do hoạt động của con người từ các phương tiện giao thông, sản xuất công nghiệp và yếu tố thời tiết.

Nước ta đang có những biện pháp như giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân, loại bỏ các phương tiện cũ, ngăn ngừa bụi tại các công trường xây dựng và không đốt các sản phẩm sinh ra khí thải gây độc cho môi trường, đồng thời trồng nhiều cây xanh…. Một bầu trời không khí trong lành là điều ai cũng mong muốn, nhưng để được điều đó, con người cần phải nâng cao ý thức, góp phần bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cho chúng ta.

Đón đọc mẫu 💧 Viết Đoạn Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Ngắn 💧 hay

Mẫu Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Dài Hay

Nowadays, environmental pollution is a hot issue, causing huge waves in public. There are a lot of scientific studies on this issue. Do you know that the cause of pollution originates from the tasks seeming small in our daily lives such as littering, deforestation, or the direct discharge of smoke from vehicles, factory into the environment without treatment.

However, if these actions are repeated many times, gradually, the amount of pollution is increasing and has the opposite impact on our lives. The manifestation of environmental pollution is an increase in the carbon footprint in the air, soil and water, which is a gas that does not sustain life. Environmental pollution is also a direct cause of global warming, leading to a series of phenomena, such as the greenhouse effect, ice caps melting, natural disasters such as droughts, floods, volcanic eruption and so on.

The sea level is rising, more and more natural disasters occur, which threaten all species, make some of which be rare or extinct, break the ecological balance on the Earth. Human beings are not exception. We are breathing polluted air, eating unsafe food.

In recent years, we have seen a dramatic increase in the number of people suffering from respiratory and digestive diseases. In conclusion, environmental pollution is a matter taking a lot of concern. It is time for us to take action to overcome this current issue, to protect our own lives.

Tạm dịch

Ngày nay, ô nhiễm môi trường là một chủ đề nóng hổi, gây lên làn sóng trong dư luận. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học về vấn đề này. Bạn biết không, nguyên nhân của ô nhiễm bắt nguồn từ những công việc tưởng chừng như rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như xả rác bừa bãi, phá rừng làm rẫy, hay tù khói của xe cộ, các xí nghiệp thải trực tiếp qua môi trường mà không được xử lí.

Tuy nhiên nếu những hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần, lượng ô nhiễm ngày càng nhiều và tác động ngược lại đến với cuộc sống của chúng ta. Biểu hiện của ô nhiễm môi trường chính là sự tăng lên về nồng độ carbon trong không khí, đất và nước, đây là chất khí không duy trì sự sống. Ô nhiễm môi trường còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự nóng lên toàn cầu, dẫn đến hàng loạt hiện tượng như hiệu ứng nhà kính, băng tan hai cực, các thảm họa tự nhiên như hạn hán, lũ lụt, phun trào núi lửa,…

Mực nước biển ngày càng dâng cao, ngày càng nhiều các thảm họa tự nhiên xuất hiện đã đe dọa đến tất cả các loài sinh vật, khiến một số loài trở nên khan hiếm hay thậm chí là tuyệt chủng, gây ra sự mất cân bằng sinh thái trên trái đất. Con người cũng không ngoại lệ. Chúng ta đang hít phải không khí ô nhiễm, ăn những thực phẩm chưa đảm bảo chất lượng.

Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến con số tăng lên đáng kể những người mắc phải các căn bệnh liên quan đến hệ hô hấp, tiêu hóa. Nói tóm lại, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề đáng lo ngại. Đã đến lúc chúng ta phải bắt tay hành động khắc phục hiện trạng này, bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Viết Đoạn Văn 8-10 Câu Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Lớp 6 Ngắn

Environmental degradation is a critical issue that affects our planet and all living beings. It is caused by human activities, such as deforestation, overfishing, and burning of fossil fuels, which release harmful pollutants into the air, water, and soil. These pollutants can lead to soil erosion, water pollution, and climate change, as well as harm the health of humans and wildlife.

To address this issue, it is crucial for individuals and governments to adopt eco-friendly practices and policies that promote conservation and sustainability. By reducing our impact on the environment, we can help preserve the natural world for future generations and ensure a healthy and thriving planet.

Tạm dịch

Suy thoái môi trường là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta và tất cả các sinh vật sống. Nó được gây ra bởi các hoạt động của con người, chẳng hạn như phá rừng, đánh bắt cá quá mức và đốt nhiên liệu hóa thạch, thải ra các chất ô nhiễm có hại vào không khí, nước và đất. Những chất gây ô nhiễm này có thể dẫn đến xói mòn đất, ô nhiễm nước và biến đổi khí hậu, cũng như gây hại cho sức khỏe của con người và động vật hoang dã.

Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là các cá nhân và chính phủ phải áp dụng các chính sách và thực hành thân thiện với môi trường nhằm thúc đẩy bảo tồn và phát triển bền vững. Bằng cách giảm tác động đến môi trường, chúng ta có thể giúp bảo tồn thế giới tự nhiên cho các thế hệ tương lai và đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh và thịnh vượng.

Chia sẻ 🌼  Viết Bài Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 6 🌼 ngắn hay

Viết Đoạn Văn 8-10 Câu Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Lớp 8 Học Sinh Giỏi

Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now are of great importance. First and foremost, industrial activities are considered to be the main cause for air pollution.

Along with the global industrialization, the burning of fossil fuels, motor vehicles and factories are contaminating the air by their emission of harmful fumes. In the second place, pervasive deforestation for land use, overuse of fertilizers and the dumping pollutants such as plastic or non- biodegradable packing in the ground has affected the ecosystem and led to soil pollution.

This puts bad long- term effects on vegetation and soil fertility. Serious attempt to relieve the effects of pollution and preserve the environment need to be made as soon as possible. Governments can monitor the exhaust purification process of large factories so that they can prevent dangerous exhaust from the environment.

Moreover, stricter regulations and laws against forests exploitation can help preserve pristine environment. Individuals should be responsible and raise awareness for the protection of environment. In conclusion, pollution has increasingly become a threat to the globe, directly affects our life and for the sake of environment and all citizens around the world, we should work hand in hand to protect our friendly house- the earth.

Tạm dịch

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề gây tranh cãi và nó đã gây ra nhiều khó khăn áp lực lên cuộc sống của chúng ta. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên trái đất đã chạm đến mức báo động vì vậy hiện tại những giải pháp cấp thiết từ chính phủ cũng như sự hợp tác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên nói đến, những hoạt động công nghiệp được coi là nguyên nhân chính cho việc ô nhiễm không khí.

Cùng với sự nóng lên toàn cầu, sự đốt cháy những nhiên liệu hoá thạch, các phương tiện xe cộ và các nhà máy đang làm ô nhiễm không khí bằng sự thải ra những khí độc hại. Điều thứ hai, sự phá rừng bừa bãi cho việc sử dụng đất, lạm dụng phân bón và sự thải ra những chất gây ô nhiễm như túi bóng hoặc những túi không thể phân hủy xuống đất đã ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái và dẫn đến sự ô nhiễm đất. Điều này đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên hệ thực vật và sự phì nhiêu của đất.

Những giải pháp cấp thiết để làm giảm tác hại của ô nhiễm môi trường và giữ gìn môi trường cần được đưa ra sớm nhất có thể. Chính phủ có thể quản lí quá trình xử lí các chất độc hại của các nhà máy lớn vì vậy họ có thể ngăn chặn những chất ô nhiễm ra ngoài môi trường.

Hơn nữa, những quy định và luật lệ nghiêm khắc hơn đối với sự khai thác rừng có thể giúp bảo tồn môi trường tự nhiên. Các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm và nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường. Kết lại, ô nhiễm môi trường đang nhanh chóng trở thành một mối nguy hiểm với toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, và vì lợi ích của môi trường cũng như của công dân trên toàn thế giới, chúng ta cần chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta- trái đất.

Viết Đoạn Văn Về Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Lớp 8 Ngắn

Nowadays, big cities are facing with air pollution, one of the most serious global issues. One of the causes is vehicular traffic. The combustion of the automobile fuel whether it is diesel or petrol, that powers a vehicle, leads to the release of poisonous gases released through the exhaust of the vehicle. Smoke generated by factories is also let out into the air leading to pollution.

Moreover, the burning of fossil fuels such as coal, as also the burning of wood for cooking, and of farm wastes lead to harmful smoke polluting the air. Air pollution always has bad effects on our life. People around the world are suffering from respiratory and cardiac problems, and diseases such as cancer affecting other organs of the body too. To improve the air quality, people should plant more trees and use pubic transports instead of private vehicles.

Tạm dịch

Ngày nay, các thành phố lớn đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề toàn cầu đáng bận tâm. Một trong những nguyên nhân là do phương tiện giao thông. Quá trình đốt cháy nhiên liệu ô tô dù là dầu diesel hay xăng đều cung cấp năng lượng cho xe, dẫn đến việc giải phóng các khí độc thải ra qua ống xả của xe. Khói thải của các nhà máy cũng được thải ra không khí dẫn đến ô nhiễm.

Hơn nữa, việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than, cũng như đốt củi để nấu ăn và chất thải nông trại dẫn đến khói độc hại làm ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí luôn có những ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta. Mọi người trên khắp thế giới đang bị các vấn đề về hô hấp và tim, và các bệnh như ung thư ảnh hưởng đến các cơ quan khác của cơ thể. Để cải thiện chất lượng không khí, mọi người nên trồng thêm nhiều cây xanh và sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân.

Đọc thêm 🌼 Viết Đoạn Văn Về Bảo Vệ Môi Trường Lớp 8 🌼 ngắn

Mẫu Chúng Ta Nên Làm Gì Để Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất

There are many things we can do to protect the environment and make our planet a better place to live. Some of the simple actions we can take are. Use public transportation, walk or bike whenever possible to reduce air pollution and greenhouse gas emissions.

Plant trees and other plants in our gardens, balconies or rooftops to provide oxygen, shade and habitat for wildlife. Save water by taking shorter showers, fixing leaks and turning off the tap when not in use.

Save energy by switching off lights and appliances when not needed, using renewable sources of energy such as solar or wind power, and buying energy-efficient products. Reduce waste by avoiding single-use plastics, buying less and choosing reusable or recyclable items.

Compost organic waste such as food scraps and garden trimmings to create natural fertilizer and reduce landfill. Educate ourselves and others about the environmental issues and solutions, and support organizations that work for environmental protection.

By doing these things, we can help conserve our natural resources, protect our health and well-being, and contribute to the fight against climate change.

Tạm dịch

Có nhiều việc chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường và làm cho hành tinh của chúng ta trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống. Một số hành động đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện là: Sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ hoặc đi xe đạp khi có thể để giảm ô nhiễm không khí và khí thải nhà kính. Trồng cây và các loại thực vật khác trong vườn, ban công hoặc mái nhà để cung cấp oxy, bóng mát và môi trường sống cho động vật hoang dã.

Tiết kiệm nước bằng cách tắm nhanh hơn, sửa chữa rò rỉ và tắt vòi khi không sử dụng. Tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn và thiết bị điện khi không cần thiết, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc gió, và mua các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Giảm rác thải bằng cách tránh sử dụng nhựa dùng một lần, mua ít hơn và chọn các vật dụng có thể tái sử dụng hoặc tái chế.

Phân hủy rác thải hữu cơ như thức ăn thừa và cắt tỉa vườn để tạo phân bón tự nhiên và giảm lượng rác chôn lấp. Giáo dục bản thân và người khác về các vấn đề và giải pháp môi trường, và ủng hộ các tổ chức làm việc cho sự bảo vệ môi trường.

Bằng cách làm những việc này, chúng ta có thể giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của chúng ta, và đóng góp vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

Bài Văn Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Môi Trường Bằng Tiếng Anh Xuất Sắc

Air pollution is becoming more and more serious

First of all, I would like to talk about the Causes of air pollution. The first cause I want to mention is gas emissions from factories and vehicles. As the gases from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment.

One of the substances contributing to the air pollution found in these gas is carbon dioxide (CO2) – one is also included in the gas emissions from vehicles. Additionally, nowadays, more and more plants and vehicles are appearing, contributing to the more serious of air pollution. The more gases discharged into the air, the more polluted the air is. And this brings a number of bad effects on both the environment and humans.

Now, I will continue with the second part about its impacts. Firstly, the polluted air certainly affects the environment. The air pollution means that the CO2 in the air is high, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will result in global warming and this is very bad for the environment.

Also, the ecosystem is influenced because, in places where the CO2 is more than Oxide, living things are hard to survive. They can die or become extinction. Another impact is harming human life. The polluted air damages people’s health because it causes respiratory diseases. Besides, it might have negative influences on daily life.

As the air is polluted seriously, people will prefer staying at home rather than going out to avoid diseases, interrupting their lives. Moreover, pollution also costs the government money to handle problems. Every year, the government needs to spend a large amount of money to deal with air pollution to better society. If it is not prevented as soon as possible, the amount will increase gradually.

Trees are useful assistants to reduce air pollution

Finally, I want to talk about the suggestion for solutions to solve the air pollution problem. Objectively speaking, it would be better if the government have suitable strategies such as encouraging people not to cut down trees without its permission and to use public transport to reduce the number of the vehicles as well as implementing appropriate strict laws to require plants to treat their exhausted gas before they are discharged into the air.

Subjectively speaking, we should be aware of air protection. We should use green energy and not cut down trees without permission from the government and travel by walk or by bike. Let’s protect our air for the next generation together.

Tạm dịch

Trước hết, tôi muốn nói về Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn đề cập là khí thải từ các nhà máy và phương tiện. Vì khí thải từ các nhà máy không được xử lý, chúng rất có hại cho cả không khí và môi trường.

Một trong những chất góp phần gây ô nhiễm không khí có trong các loại khí này là khí cacbon đioxit (CO2) – một chất cũng có trong khí thải từ các phương tiện giao thông. Ngoài ra, ngày nay, ngày càng có nhiều nhà máy và phương tiện xuất hiện, làm ô nhiễm không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Càng thải nhiều khí vào không khí, không khí càng bị ô nhiễm. Và điều này mang lại một số tác động xấu đến cả môi trường và con người.

Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục với phần thứ hai về tác động của ô nhiễm không khí. Thứ nhất, không khí ô nhiễm chắc chắn ảnh hưởng đến môi trường. Ô nhiễm không khí có nghĩa là CO2 trong khí quyển cao, và khí này sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện tượng này sẽ dẫn đến sự nóng lên toàn cầu và điều này rất xấu cho môi trường.

Ngoài ra, hệ sinh thái cũng bị ảnh hưởng bởi vì ở những nơi có nhiều CO2 hơn khí Oxi, các sinh vật khó tồn tại. Chúng có thể chết hoặc tuyệt chủng. Một tác động khác là ô nhiễm không khí gây hại cho cuộc sống của con người. Không khí ô nhiễm làm tổn hại sức khỏe của con người vì nó gây ra các bệnh về đường hô hấp.

Bên cạnh đó, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày. Khi không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, mọi người sẽ muốn ở nhà hơn là ra ngoài để tránh bệnh tật, và điều này làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của họ. Hơn nữa, ô nhiễm cũng gây tốn kém cho chính phủ trong việc xử lý các vấn đề mà nó gây ra. Hàng năm, chính phủ cần phải chi một khoản tiền lớn để đối phó với vấn đề ô nhiễm không khí để xã hội tốt hơn. Nếu không được ngăn chặn càng sớm càng tốt, số tiền sẽ tăng dần.

Cuối cùng, tôi muốn đưa ra gợi ý về các giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Nói một cách khách quan, sẽ tốt hơn nếu chính phủ có những chiến lược phù hợp như khuyến khích người dân không chặt cây mà không được phép và sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm số lượng phương tiện cũng như chính phủ thực thi luật nghiêm ngặt phù hợp để yêu cầu các nhà máy xử lý khí thải trước khi chúng được thải vào không khí.

Nói một cách chủ quan, chúng ta nên có ý thức bảo vệ không khí. Chúng ta nên sử dụng năng lượng xanh và không chặt cây mà không có sự cho phép của chính phủ và di chuyển bằng cách đi bộ hoặc xe đạp. Hãy cùng nhau bảo vệ không khí của chúng ta cho thế hệ sau này.

Gợi ý 🌼 Viết Đoạn Văn Ngắn Từ 7 Đến 9 Câu Về Một Việc Làm Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường 🌼 ngắn

Viết một bình luận