Độc Lập Là Gì ? Những Ý Nghĩa Của Độc Lập Dân Tộc

Độc Lập Là Gì ❤️️ Những Ý Nghĩa Của Độc Lập Dân Tộc ✅ Xem Thêm Những Thông Tin Hay Và Hữu Ích Nhất Dưới Đây Nhé!

Độc Lập Là Gì

Rất nhiều bạn đọc thắc mắc cho câu hỏi ” Độc lập là gì?”, vậy thì hãy cùng SCR.VN đi tìm câu trả lời chi tiết sau đây nhé.

Độc lập là quyền bất khả xâm phạm của một đất nước, một quốc gia, một dân tộc bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa là có chủ quyền tối cao. Tuy nhiên, còn có thể hiểu là “sự không phụ thuộc” từ cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc nào vào cá nhân, tập thể, xã hội, quốc gia hay dân tộc khác.

Độc Lập Dân Tộc Là Gì

Độc lập dân tộc là gì? Tương tự như định nghĩa độc lập, đây là quyền bất khả xâm phạm của một dân tộc bởi chính người dân sinh sống ở đó, có nghĩa có chủ quyền tối cao.

Độc lập dân tộc có thể là tình trạng ban đầu của một quốc gia mới xuất hiện, nhưng nó thường là một sự giải phóng từ sự thống trị, tuy nhiên cũng có thể nói theo nghĩa phủ định: là tình trang không bị điều khiển, cai trị bởi một thế lực khác thông qua chủ nghĩa thực dân, sự bành trướng hay chủ nghĩa đế quốc.

Độc lập sẽ giúp cho nhân dân sống trong ấm no hạnh phúc, không sợ hãi về những gì chiến tranh, sự xung đột, bạo loạn gây ra.

Đón đọc thêm thông tin về bản 🔻 Tuyên Ngôn Độc Lập🔻 của nước ta

Độc Lập Dân Tộc Theo Quan Điểm Của Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc theo quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh đó chính là gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hãy cùng đón đọc những thông tin chi tiết sau đây:

– Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thể hiện sự nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh.

Từ khi trở thành người cộng sản cho đến khi trở thành lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia, mối quan tâm hàng đầu của Hồ Chí Minh là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam.

– Những điều kiện bảo đảm cho độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong quá trình cách mạng Việt Nam:

+ Hồ Chí Minh khẳng định, xác lập, tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản là điều kiện cơ bản để độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

+ Không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì cách mạng Việt Nam không thể vận động theo cách mạng vô sản và chắc chắn sự nghiệp độc lập dân tộc sẽ đi theo vết xe đổ của các phong trào cứu nước trước đó. Một khi Đảng Cộng sản đánh mất vai trò lãnh đạo thì chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ sụp đổ, cách mạng bị phản bội và hoàn toàn chệch hướng.

– Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được thể hiện trên các mặt chủ yếu sau:

+ Hoạch định cương lĩnh, đường lối, chủ trương để đưa sự nghiệp của dân tộc phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Lãnh đạo xã hội, trước hết là lãnh đạo Nhà nước thực hiện thắng lợi cương lĩnh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội bằng cách thông qua tổ chức và đội ngũ cán bộ, Đảng viên của mình.

+ Thông qua công tác kiểm tra, kể cả kiểm tra trong nội bộ Đảng và lãnh đạo công tác kiểm tra trong các tổ chức của hệ thống chính trị để lãnh đạo toàn dân giành tự do dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội.

+ Để hoàn thành sứ mệnh của mình, Đảng phải trong sạch, vững mạnh và thương xuyên chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đủ trí tuệ, đủ bản lĩnh vượt qua những thử thách gay gắt nhất, phải thực hiện xây dựng ĐẢng về mọi mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác cán bộ bao giờ cũng là vấm đề cốt tử.

– Xây dựng, củng cố và tăng cường khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và trí thức làm nền tảng khối đại đoàn kết dân tộc.

+ Quan điểm của Người về lực lượng cách mạng Việt Nam trong quá trình thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội là hết sức sức sáng tạo. Người xác định: Công – nông dân là gốc, là chủ lực của cách mạng, các giai tầng, cá nhân yêu nước là bầu bạn của cách mạng.

+ Người cho rằng trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa đều cần đến và không thể thiếu được Mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận được xây dựng theo tư tưởng Hồ Chí minh có hạt nhân cốt lõi là liên minh công – nông và trí thức để đoàn kết toàn dân thành một khối.

– Người chỉ rõ Việt Nam là một bộ phận của thế giới, cách mạng Việt Nam  và cách mạng thế giới liên hệ chặt chẽ với nhau. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn có những chủ trương, đường lối và biện pháp phù hợp để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mjang, hòa bình dân chủ trên thế giới.

=> Do đó, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan. Tính tất yếu đó chỉ được hiện thực hóa khi gắn liền với những điều kiện bảo đảm.

Tham khảo trọn bộ bài 💧 Tóm Tắt Tuyên Ngôn Độc Lập💧 đầy đủ ý

Những Ý Nghĩa Của Độc Lập Dân Tộc

Cuối cùng là những ý nghĩa của độc lập dân tộc được chúng tôi tổng hợp sau đây, đừng bỏ lỡ nhé!

Nếu một quốc gia muốn có tất cả thì chắc chắn không thể thiếu sự độc lập, tự do. Bởi vì một đất nước phồn vinh thì rất cần đến sự tự do của đất nước đó, đồng thời dân tộc không thể phát triển, nhân dân không thể có cơm no, áo ấm và cuộc đời hạnh phúc. Độc lập, tự do của dân tộc; quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc trong một đất nước độc lập, tự do là vô cùng quý giá và thiêng liêng.

Khi độc lập, tự do bị xâm phạm thì cả dân tộc phải kiên quyết đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ vững và bảo vệ nền độc lập và tự do ấy. Thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do trong những ngày đầu kháng chiến chống xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhân dân Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; với ý chí quyết chiến quyết thắng, nhân dân Việt Nam “quyết không sợ”, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước, thì phải chiến đấu “quét sạch nó đi”.

Khi đã có độc lập, tự do thì phải quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng hạnh phúc. Giá trị thực sự của độc lập, tự do chính là ở chỗ đó. Làm cách mạng là để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc thì đồng thời cũng phải đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ý nghĩa thực tiễn to lớn của độc lập, tự do đối với một quốc gia (dân tộc) không phải chỉ thể hiện trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, mà còn thể hiện rất sâu sắc trong quá trình tổ chức xây dựng xã hội mới.

Khi đã có độc lập, tự do thì điều quan trọng là phải làm cho giá trị của của nó trở nên có ý nghĩa thực sự hơn, đó là cơm ăn, áo mặc, việc làm, học hành, quyền làm chủ, quyền con người, cuộc sống thường ngày của mọi người dân.

Mời bạn xem nhiều hơn 🌹 Sơ Đồ Tư Duy Tuyên Ngôn Độc Lập🌹 chi tiết

Viết một bình luận