Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn [43+ Bài Thơ Ngắn Có Lời Dịch]

43+ Bài Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn Có Lời Dịch. Đây Là Chùm Thơ Viết Về Những Người Bạn Thân Thiết Ý Nghĩa Như Thay Lời Cảm Ơn.

Thơ Tiếng Anh Về Tình Bạn

SCR.VN chia sẻ chùm thơ tiếng anh về tình bạn hay nhất.

The Friend I Found In You
The friend I found in you was different
from the rest,
You meant so much to me but that time has passed,
God holds you now that I know.
You were my best friend I am sure you already know,
Even though your gone your in my heart,
Where you will stay till the day turns dark.
A day never passes that I wish you were here,
But God knew what he was doing,
Even tho I shed a tear.
Your my best friend with nothing can compare,
To the memories at the lake or the Renaissances fair.
You always made me laugh with everything you did,
But that laugh is no more its tears instead.
I lost you forever my one true best friend.

Tạm dịch

Người bạn tôi đã tìm thấy trong bạn
Người bạn mà tôi tìm thấy ở bạn thật khác
từ phần còn lại,
Bạn có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi nhưng thời gian đã trôi qua,
Chúa giữ bạn bây giờ mà tôi biết.
Bạn là bạn thân nhất của tôi, tôi chắc rằng bạn đã biết,
Mặc dù bạn đã đi vào tim của tôi,
Nơi bạn sẽ ở lại cho đến khi trời tối.
Một ngày không bao giờ trôi qua mà tôi ước bạn ở đây,
Nhưng Chúa biết anh ấy đang làm gì,
Ngay cả khi tôi rơi nước mắt.
Người bạn thân nhất của tôi không gì có thể so sánh được,
Đến những ký ức bên hồ hay hội chợ Renaissances.
Bạn luôn khiến tôi cười với mọi thứ bạn đã làm,
Nhưng tiếng cười đó không còn là nước mắt của nó nữa.
Tôi đã mất bạn mãi mãi một người bạn thân thực sự của tôi.

Ngoài Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn, Bật mí 😄Thơ Về Tình Bạn 4 Chữ😄

Thơ Tiếng Anh Về Tình Bạn Ý Nghĩa

Xem thêm bài Thơ Tiếng Anh Về Tình Bạn Ý Nghĩa được chia sẻ dưới đây:

Bài 1

Do not forget old friends
You knew long before I met you
The times I know nothing about
Being someone
Who lives by himself
And only visits you on a raid.

Tạm dịch

Đừng quên bạn cũ của mình
Cả người trước kể khi mình gặp nhau
Nhiều khi không biết thế nào
Có người nào đó
Cô đơn một mình
Và đến thăm bạn thình lình.

Bài 2

A friend like you is hard to find,
one that touches you deep inside.
You’ve given me strength to carry on,
you’ve offered your hand to hold on.
When times are tough, I know you’re there
to offer support and show you care.
If not for you, I would have drowned,
but you help keep me on solid ground.
I believe you were sent from the man above
because he knows the strength of your love.
You show that love in so many ways.
It helps me get through my darkest of days.
So for that, I write this poem for you
and tell you from my heart, THANK YOU!

Tạm dịch

Một người bạn như bạn thật khó để kiếm tìm,
Một người lay động bạn từ sâu bên trong,
Bạn đã cho tôi sức mạnh để tiếp tục,
Bạn đã dang tay giúp đỡ tôi,
Vào những lúc khó khăn, tôi biết bạn vẫn ở đây
Để giúp đỡ và quan tâm đến tôi.
Nếu không phải nhờ bạn, tôi đã chìm rồi,
nhưng bạn đã giữ tôi trên mặt đất vững trãi.
Tôi tin rằng bạn được gửi từ người ở bề trên,
Bởi vì ông ấy thấu hiểu sức mạnh tình yêu của bạn.
Bạn thể hiện tình yêu của bạn qua nhiều cách.
Nó giúp tôi vượt qua những ngày tháng tăm tối,
Vì vậy, tôi viết bài thơ này dành cho bạn,
Và từ tận đáy lòng của tôi, Cảm Ơn Bạn!

Chia sẻ tập 👉 Thơ Về Tình Bạn Tuổi Học Trò 👉 ý nghĩa

Bài Thơ Bằng Tiếng Anh Về Tình Bạn

Top những bài thơ bằng tiếng anh về tình bạn ý nghĩa.

Thơ Bằng Tiếng Anh Về Tình BạnTạm dịch
Friendship is a magic tie
that reaches past the last good-bye,
past the miles and past the years,
past the laughter, past the tears.
Nothing breaks this golden strand
spun by heart and not by hand.
Tình bạn là sợi dây thần kỳ
đã qua lời tạm biệt cuối cùng,
quá khứ dặm và qua nhiều năm,
qua tiếng cười, quá khứ nước mắt.
Không có gì phá vỡ sợi vàng này
quay bằng trái tim chứ không phải bằng tay.
Friends Forever
By Oriza M.

If you need to yell, but do not scream
If you need to cry, but do not cry
If misfortune stirs your breast,
Making you feel sorry at any time,
It is missing just a breath
The presence of a loyal
friend’s shoulder,
Then you remember that any time
You can always count on me…
If the winter chill tight your breast,
Destroying and making you feel sad…
Do not forget that I’ll be here
And I will be happy to warm you,
Because our friendship is so precious
Uniting us in fraternal communion,
That you will live forever
In the very bottom of my heart
Bạn bè mãi mãi
Nếu bạn cần la hét, nhưng đừng la hét
Nếu bạn cần khóc, nhưng đừng khóc
Nếu bất hạnh bóp vú bạn,
Làm cho bạn cảm thấy tiếc bất cứ lúc nào,
Nó chỉ thiếu một hơi thở
Sự hiện diện của một trung thành
vai bạn bè,
Sau đó, bạn nhớ rằng bất cứ lúc nào
Bạn luôn có thể tin tưởng vào tôi …
Nếu mùa đông lạnh giá siết chặt vú bạn,
Phá hủy và khiến bạn cảm thấy buồn …
Đừng quên rằng tôi sẽ ở đây
Và tôi sẽ rất vui khi được sưởi ấm cho bạn,
Bởi vì tình bạn của chúng ta rất đáng quý
Hợp nhất chúng ta trong tình hiệp thông huynh đệ,
Rằng bạn sẽ sống mãi mãi
Tận đáy lòng

👉 Bên cạnh Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn, Tiết lộ bạn Chùm 😘Thơ Hay Về Tình Bạn Chế😘

Những Câu Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn

Tuyển tập Những Câu Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn.

Những Câu Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình BạnTạm dịch
A friend is always there for you
Supports you in the things you do
Keeps your secrets, mops your tears
And grows with you across the years.
A friend will always lend a hand
Fill your glass and understand
Tell you honestly their view
And make you feel the real you.
A friend can make you laugh out loud
Will see you happy and be proud
Will celebrate your big news first
And love you at your best – and worst
Một người bạn luôn ở đó vì bạn
Hỗ trợ bạn trong những việc bạn làm
Giữ bí mật của bạn, lau nước mắt của bạn
Và phát triển cùng bạn trong suốt nhiều năm.
Một người bạn sẽ luôn giúp một tay
Đổ đầy ly của bạn và hiểu
Nói thật với bạn quan điểm của họ
Và làm cho bạn cảm thấy con người thật của bạn.
Một người bạn có thể khiến bạn cười sảng khoái
Sẽ thấy bạn hạnh phúc và tự hào
Sẽ ăn mừng tin tức lớn của bạn trước
Và yêu bạn ở mức tốt nhất của bạn – và tồi tệ nhất
My Special Friend
Isn’t it funny
how some special people
don’t realize they are special at all?
They’re thoughtful
without even thinking about it.
They’re always right there
when you call
They share, not expecting
a thing in return
Yer always seem richer
for giving
Isn’t it lovely how
those special people
can wachus
so much abous living
You’re one of these Special People
Thanks for being my food
Người bạn đặc biệt của tôi
Buồn cười phải không
làm thế nào một số người đặc biệt
không nhận ra họ đặc biệt chút nào?
Họ chu đáo
mà không cần nghĩ về nó.
Họ luôn ở ngay đó
khi bạn gọi
Họ chia sẻ, không mong đợi
một điều đổi lại
Bạn luôn có vẻ giàu hơn
để cho
Nó không đáng yêu làm sao
những người đặc biệt
có thể wachus
rất nhiều sống trên tàu
Bạn là một trong những Người đặc biệt này
Cảm ơn vì đã là thức ăn của tôi

👉 Bật mí 🌼Thơ Về Tình Bạn Buồn🌼 Ngoài Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn

Chùm Thơ Về Tình Bạn Bằng Tiếng Anh

Chùm thơ về tình bạn bằng tiếng anh hay nhất.

Thơ Về Tình Bạn Bằng Tiếng AnhTạm dịch
You are friendly, kind and caring
Sensitive, loyal and understanding
Humorous, fun, secure and true
Always there… yes that’s you.
Special, accepting, exciting and wise
Truthful and helpful, with honest blue eyes
Confiding, forgiving, cheerful and bright
Yes that’s you… not one bit of spite.
You’re one of a kind, different from others
Generous, charming, but not one that smothers
Optimistic, thoughtful, happy and game
But not just another… in the long chain.
Appreciative, warm and precious like gold
Our friendship won’t tarnish or ever grow old
You’ll always be there, I know that is true
I’ll always be here always for you.
Bạn thân thiện, tốt bụng và quan tâm
Nhạy cảm, trung thành và hiểu biết
Hài hước, vui nhộn, an toàn và chân thực
Luôn ở đó … vâng đó là bạn.
Đặc biệt, chấp nhận, thú vị và khôn ngoan
Chân thực và hữu ích, với đôi mắt xanh trung thực
Tâm sự, tha thứ, vui vẻ và tươi sáng
Vâng, đó là bạn … không một chút thương tiếc.
Bạn là một người tốt, khác với những người khác
Hào phóng, quyến rũ, nhưng không phải là một trong những kẻ xấu
Lạc quan, chu đáo, vui vẻ và chơi game
Nhưng không chỉ khác … trong một chuỗi dài.
Trân trọng, ấm áp và quý như vàng
Tình bạn của chúng ta sẽ không phai nhạt hay già đi
Bạn sẽ luôn ở đó, tôi biết điều đó là đúng
Tôi sẽ luôn ở đây luôn luôn cho bạn.
I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?
Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.”
Tôi đã bắn một mũi tên lên không trung,
Nó rơi xuống đất, tôi không biết ở đâu;
Vì, nó đã bay rất nhanh, cảnh tượng
Không thể theo dõi nó trong chuyến bay của nó.
Tôi đã thổi một bài hát vào không khí,
Nó rơi xuống đất, tôi không biết ở đâu;
Vì ai có tầm nhìn rất nhạy bén và mạnh mẽ,
Rằng nó có thể đi theo chuyến bay của bài hát?
Rất lâu sau đó, trong một cây sồi
Tôi tìm thấy mũi tên, vẫn còn nguyên vẹn;
Và bài hát, từ đầu đến cuối,
Tôi đã tìm lại được trái tim của một người bạn ”.

👉 Ngoài Thơ Tiếng Anh Hay Về Tình Bạn, bạn xem thêm ☀️ Thơ Về Tình Bạn

Viết một bình luận