Thơ Tiếng Anh Cho Bé Hay: 74+ Bài Thơ Cho Trẻ Mầm Non Ngắn

SCR.VN Chia Sẻ Trọn Bộ 74+ Bài Thơ Tiếng Anh Cho Bé, Bài Thơ Ngắn Cho Trẻ Mầm Non Đơn Giản Dễ Thuộc Nhất.

Thơ là chất liệu vô cùng tuyệt vời, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc tự nhiên với ngoại ngữ từ khi còn nhỏ, tạo nên nền móng ngôn ngữ vững chắc cho con và phát triển dần khi lớn lên.

Những Bài Thơ Tiếng Anh Ngắn Cho Bé

Những bài thơ tiếng anh ngắn cho bé hay nhất, dễ nhớ, dễ thuộc.

Tên bài thơBài Thơ Tiếng Anh Cho BéTạm dịch
1-2-3-4-5One one sun
Two two shoes
Three three trees
Four four doors
Five five knifes
Một mặt trời
Hai đôi giày
Ba ba cây
Bốn bốn cửa
Năm năm dao
Little Miss
Cô tiểu thư
Little Miss Muffet sat on a tuffet
Eating a Big Mac and fries
Along came a spider and sat down beside her
‘Yuck’, it said, ‘I prefer flies’.
Little Miss Muffet ngồi trên một chiếc tuffet
Ăn Mac lớn và khoai tây chiên
Cùng đến một con nhện và ngồi xuống bên cạnh cô
‘Yuck’, nó nói, ‘Tôi thích ruồi’.
Small towel
Khăn nhỏ
Mother set the baby towel
The wind blows the towel away
The nose that sniffled
Towel reminds baby to wipe immediately
Mẹ cài khăn cho bé
Gió thổi khăn bay bay
Cái mũi mà sụt sịt
Khăn nhắc bé lau ngay

Ngoài Thơ Tiếng Anh Cho Bé Hay, Xem thêm 💯 Thơ Cho Bé Hay Nhất 💯

Thơ Tiếng Anh Cho Bé Hay

Khám phá thêm những bài Thơ Tiếng Anh Cho Bé Hay sau đây nhé!

Tên bài thơBài Thơ Tiếng Anh Cho BéTạm dịch
Little turtle
Con rùa nhỏ
I am a little turtle
I crawl so slow
I carry my house
Wherever I go
When I get tired
I put in my head
My legs and my tail
And I go to bed
Tôi là một con rùa nhỏ
Tôi bò chậm quá
Tôi mang nhà của tôi
Bất cứ nơi nào tôi đi
Khi tôi mệt mỏi
Tôi đặt trong đầu
Chân và đuôi của tôi
Và tôi đi ngủ
Littlle bird
Chim nhỏ
Little bird, little bird
Hop, hop, hop
Little bird, little bird
Stop, stop, stop
Little bird, little bird
Say good bye
Little bird, little bird
Fly, fly, fly
Chim nhỏ, chim nhỏ
Nhảy, nhảy, nhảy
Chim nhỏ, chim nhỏ
Dừng dừng dừng
Chim nhỏ, chim nhỏ
Nói lời tạm biệt
Chim nhỏ, chim nhỏ
Bay, bay, bay
Winter
Mùa đông
All winter
Where is the sun?
Heaven covers cotton
And the tree is cold tolerant
Suốt cả mùa đông
Nắng đi đâu miết
Trời đắp chăn bông
Còn cây chịu rét

Thơ Tiếng Anh Đơn Giản Cho Bé

Top những bài thơ tiếng anh đơn giản cho bé.

Tên bài thơThơ tiếng Anh đơn giản cho béTạm dịch
Goldfish
Con cá vàng
Goldfish
Silk scarf
Keep the water clear
Dance with you
Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa
Farmer
Bác nông dân
We have enough to eat
That is thanks to the farmer’s plowing
The sun and rain didn’t stop my hand
Working all day, you are still happy
Chúng ta có đủ cơm ăn
Ấy là nhờ bác nông dân cấy cày
Nắng mưa bác chẳng ngừng tay
Làm việc suốt ngày, bác vẫn vui tươi
Wake up early
Dậy sớm
The wind gets up early to practice running
Birds get up early to learn to fly
Baby got up early with dad
Practice stretching arms and legs
Gió dậy sớm tập chạy
Chim dậy sớm tập bay
Bé dậy sớm cùng bố
Tập đưa tay dang chân

Khám phá thêm 🍁Thơ Cho Trẻ Sơ Sinh 🍁ngoài Thơ Tiếng Anh Cho Bé

Các Bài Thơ Tiếng Anh Cho Bé

SCR.VN tổng hợp các bài thơ tiếng anh cho bé hay nhất.

Tên bài thơBài Thơ tiếng Anh cho béTạm dịch
A Mouse In Her Room
Một con chuột trong phòng của cô ấy
A mouse in her room woke Miss Doud
Who was frightened and screamed very loud
Then a happy thought hit her
To scare off the critter
She sat up in bed and just meowed.
A psychiatrist fellow from Rye
Went to visit another close by,
Who said, with a grin,
As he welcomed him in:
“Hello, Smith! You’re all right! How am I?”
A flea and a fly in a flue
Were caught, so what could they do?
Said the fly, “Let us flee.”
“Let us fly,” said the flea.
So they flew through a flaw in the flue.
A mosquito was heard to complain,
“A chemist has poisoned my brain!”
Một con chuột trong phòng của cô ấy đã đánh thức Miss Doud
Ai đã sợ hãi và la hét rất lớn
Rồi một ý nghĩ hạnh phúc ập đến với cô
Để xua đuổi sinh vật
Cô ấy ngồi dậy trên giường và chỉ meo meo.
Một bác sĩ tâm thần đồng nghiệp từ Rye
Đã đi thăm khác gần đó,
Ai nói, với một nụ cười,
Khi chào đón anh ta trong:
“Xin chào, Smith! Bạn sẽ ổn thôi! Tôi thê nao?”
Một con bọ chét và một con ruồi trong ống khói
Đã bị bắt, vậy họ có thể làm gì?
Con ruồi nói, “Hãy để chúng tôi chạy trốn.”
“Hãy để chúng tôi bay,” con bọ chét nói.
Vì vậy, họ đã bay qua một lỗ hổng trong ống khói.
Một con muỗi đã được nghe thấy để phàn nàn,
“Một nhà hóa học đã đầu độc não của tôi!”
Two Little Dicky Birds
Hai con chim nhỏ Dicky
Two Little Dicky Birds,
Sat upon a wall.
One named Peter,
The other named Paul,
Fly away Peter.
Fly away Paul.
Come back Peter!
Come back Paul!!
Hai con chim nhỏ Dicky,
Ngồi trên một bức tường.
Một người tên là Peter,
Người kia tên Paul,
Bay đi Peter.
Bay đi Paul.
Quay lại đi Peter!
Quay lại Paul !!
Bowl
Cái bát
I hold the bowl
Accidentally dropped
Surely the bowl hurts
Sorry bowl
Em cầm cái bát
Vô ý đánh rơi
Chắc bát đau lắm
Xin lỗi bát ơi
Five little ducks
Năm con vịt nhỏ
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only four little ducks came back.
Four little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only three little ducks came back.
Three little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only two little ducks came back.
Two little ducks
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But only one little duck came back.
One little duck
Went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said
“Quack, quack, quack, quack.”
But none of the five little ducks came back.
Sad mother duck
Went out one day
Over the hill and far away
The sad mother duck said
“Quack, quack, quack.”
And all of the five little ducks came back.
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có bốn con vịt nhỏ trở lại.
Bốn con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có ba con vịt nhỏ trở lại.
Ba con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có hai con vịt nhỏ trở lại.
Hai con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng chỉ có một con vịt nhỏ quay trở lại.
Một con vịt nhỏ
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Vịt mẹ nói
“Quạc, quạc, quạc, quạc.”
Nhưng không ai trong số năm con vịt nhỏ quay trở lại.
Vịt mẹ buồn
Đi ra ngoài một ngày
Qua đồi và xa
Con vịt mẹ buồn nói.
“Quạc, quạc, quạc.”
Và tất cả năm con vịt nhỏ đã trở lại.

Gợi ý chùm 👉 Thơ Cho Bé Mẫu Giáo 👉 dễ nhớ

Bài Thơ Tiếng Anh Cho Trẻ Mầm Non

SCR.VN chia sẽ những bài thơ tiếng anh cho trẻ mầm non đơn giản và hay nhất.

Tên bài thơBài Thơ Tiếng Anh Cho Trẻ Mầm NonTạm dịch
Danny had a little dog
Danny có một con chó nhỏ
Danny had a little dog,
Her name was Mary Lou;
Whenever Danny took a nap
His dog got sleepy, too.
Danny có một con chó nhỏ,
Tên cô ấy là Mary Lou;
Bất cứ khi nào Danny chợp mắt
Con chó của anh ấy cũng buồn ngủ.
Jack Be NimbleJack was quick.
Jack jumped over the candlestick.
Jack kept jumping,
much too close,
Now his pants smell like burnt toast.
Jack đã nhanh chóng.
Jack nhảy qua chân đèn.
Jack tiếp tục nhảy, quá gần,
Bây giờ quần của anh ta có mùi như bánh mì nướng.
Ladybug, Ladybug
Bọ rùa
Ladybug! Ladybug!
Fly away home.
Your house is on fire.
And your children all gone.
All except one,
And that’s little Ann,
For she crept under
The frying pan.
Bọ rùa! Bọ rùa!
Bay xa nha.
Ngôi nhà của bạn đang cháy.
Và các con của bạn đều đã ra đi.
Tất cả ngoại trừ một,
Và đó là cô bé Ann,
Vì cô ấy len lỏi dưới
Chảo chiên.
Mary Had a Little Lamb
Mary có một con cừu nhỏ
Mary had a little lamb
Whose fleece as white as snow.
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go!
It followed her to school one day,
which was against the rules.
It made the children laugh and play,
To see a lamb at school.
Mary có một con cừu nhỏ
Lông cừu trắng như tuyết của ai.
Và ở mọi nơi mà Mary đã đến,
Con cừu chắc chắn sẽ đi!
Nó theo cô đến trường vào một ngày nọ,
mà đã trái với các quy tắc.
Nó làm cho bọn trẻ cười và chơi đùa,
Để xem một con cừu ở trường.

Xem thêm tuyển tập ✅ Thơ Cho Bé ✅ hay nhất

Viết một bình luận